Съдия Росица Темелкова отчете дейността на ръководения от нея Окръжен съд за изминалата година. Снимка Черноморие-бг

Съдия Росица Темелкова отчете дейността на ръководения от нея Окръжен съд за изминалата година. Снимка Черноморие-бг

1 519 наказателни дела, 1351 от тях са свършени, което представлява 88,94% от всички разгледани дела. 87,34% от свършените дела (1180 дела), са приключили със съдебен акт по същество. Това стана ясно от отчета на административния ръководител на Окръжен съд - Бургас съдия Росица Темелкова, която направи отчет за дейността на ръководената от нея институция през 2021 година и анализира работата й като: "Качествена, мотивирана и бърза". "През 2021 г. работата на съдиите в Окръжен съд – Бургас бе интензивна, разнородна, натоварена и много добра. Бургаските окръжни магистрати се справиха с нея по възможно най-добрия начин, опитвайки се непрестанно да осъществяват качествено правосъдие и да допринасят за създаване и утвърждаване на така липсващото усещане за справедливост  в обществото", коментира съдия Темелкова.

Според административният ръководител на Окръжния съд изнесените тези данни показват устойчивост в срочното решаване на наказателните дела. "Това ни дава основание да заключим, че работата на съда отговаря на стандартите по чл. 6, т. 1 от ЕКПЧОС за приключване на съдебните производства в разумен срок", коментира председателят. През 2021 г. в Окръжен съд – Бургас са разгледани и 243 въззивни наказателни производства.

През отчетния период в Окръжен съд - Бургас са образувани общо 24 дела по изпълнение на Европейска заповед за арест, издадени от други държави – членки на ЕС. По 11 от тях съдът е допуснал изпълнение на Европейска заповед за арест, а по 1 е отказал (за сравнение през 2020 г. в съдебната институция са образувани общо 14 дела по изпълнение на Европейска заповед за арест). През 2021 г. в съда има и 4 образувани дела по молби за екстрадиция.

Съдиите от Първо гражданско и търговско отделение на Бургаския окръжен съд са разгледали 1586 през 2021 г., от които свършените са общо 965 дела. "Възможността за срочно приключване на делата е значително подобрена с предприетите дисциплиниращи участниците в процедурите мерки от съдиите. Осигурено е редовно връчване на съобщения и призовки чрез едновременно прилагане на всички предвидени в ГПК способи, което доведе до намаляване на проявите на недобросъвестност на ответниците, до спестяване на разходи на търсещите защита ищци  по назначаване на особени представители, както и до практическо преустановяване на възникването на основания за отмяна на влезли в сила решения или на постановени неприсъствени решения, поради нарушение правото на защита на насрещната страна", отчита като резултати председателят на съда.

2377 са разгледаните въззивни граждански дела от съда. В тримесечен срок са приключили 61% от въззивните граждански дела и 93% от частните граждански дела. „В това отделение и през изминалата 2021 година продължи традицията за общо обсъждане от всички съдии на възникнали проблеми по правоприлагането и на резултатите от инстанционния контрол", коментира Административният ръководител.

Окръжен съд – Бургас продължава да реализира инициативи и осъществява проактивна медийна и обществена политика, въпреки епидемиологичната обстановка в страната през 2021 г. Гражданите и техните представители по делата имат осигурен достъп до електронната папка на делото, по което са страна, могат да изтеглят и разглеждат документи. Ръководството на съда се стреми съдебната институция да осъществява правораздаване, отговарящо на европейските и световни стандарти.

Съдия Темелкова отчете и работата на осемте районни съдилища в градовете Бургас, Поморие, Несебър, Айтос, Карнобат, Царево, Средец и Малко Търново, които са част от Бургаския съдебен окръг. В районните съдилища през 2021 г. са разгледани 28 724 дела и са свършени 25 430 дела, 86% от които в тримесечен срок. "Цифрите сами по себе си сочат, че въпреки големия брой дела, районните съдии отново са съумели да приключат максимален брой от тях", отчете съдия Темелкова.