"3С СОТ Бургас" ООД препоръчва: Внимавайте, когато избирате охрана чрез СОТ и видеонаблюдение

При избора на охранителна фирма обаче те всички осъзнават заплахите за своя бизнес или безопасност. Много е важно да се доверите на тези, които ще ви предложат качество на услугата на конкуретна цена, съветват от "3С СОТ Бургас" ООД. През последните месеци се забелязва тенденция на спестяване на разходи от страна на фирмите, ползващи услуги на частни охранителни фирми, както и на частни, и държавни институции за опезпечаване на своята сигурност. "Става въпрос за драстично намаляване на средствата за охрана, в това число на големи и рискови обекти. По този начин собствениците или управляващите тези фирми и институции не само подценяват реалните рискове, но и създават предпоставка за развитие на т.нар. сив сектор и за процъфтяване на нелоялната конкуренция в нашия бранш", обяснява Петко Иванов - управител на "3С СОТ".

 

 

Като член на НАФТСО (Национална асоциация на фирми за търговска дейност и охрана) бургаската фирма спазва и прилага изискванията за предлагата услуга. От НАФТСО препоръчват на клиентите си как внимателно да избират своя охранител.

Практиката показва, че заплахите за имуществото на клиента се явяват най-разпространения проблем и неговите източници може да са както външни фактори, така и собственият персонал. Затова, когато избирате охранителя си спазвайте следните изисквания:

Задължително е:

1. Доставчикът на услугата да притежава лиценз по Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) за обхвата на предлаганите услуги.

2. Персоналът да е преминал задължителното обучение по програма-минимум съгласно ЗЧОД и да има система за допълнително обучение в съотвествие със спецификата на изпълняваната дейност.

Препоръчително е:

- Доставчикът на охранителната услуга да има внедрена система за управление на качеството (сертификат по БДС ISO 9001:2008).

- Да членува в действаща призната браншова организация.

Когато избирате фирма, която да ви охранява чрез СОТ (една от услугите, които бургаската "3С СОТ" ООД предлага е охрана на жилище, офис и вила чрез СОТ), проучете колко и какви обекти охранява доставчикът на услугата на територията на страната и в съответния регион, съветват от НАФТСО.

От значение при централизирана охрана със СОТ е:

1. разрешение за изграждане на PMR-мрежа - задължително за фирмите, работещи по радиоканал.

2. изграден център за получаване на алармени сигнали с квалифицирани оператори.

3. честотата на тестване на връзката между центъра за получаване на алармени сигнали и охранявания обект.

4. дистанционно получаване и архивиране в центъра на по-голям обем събития от алармени системи.

5. количеството на реагиращите мобилни екипи, брой на обектите, контролирани от един екип, организация на реагиранито и времето за реакция.

6. наличният автомобилен парк и техническото оборудване на патрулиращите МПС - GPS система, радиостанция и бордови компютър.

7. екипировка на реагиращите охранители - въоръжение, помощни и технически средства.

8. контрол на реагиращите екипи и времето за реакция - пълен запис на раиообмена и телефнните разговори в центъра за получаване на алармени сигнали, GPS контрол за разположение и движението на мобилните екипи в реално време.

9. поемане на отговорност за щети или застраховане на обекта.

10. наличие на дежурни екипи за поддържане на охранителните системи.

11. система за специализирано обучение на персонала и контролни звена.

Клиентите на доставчици на охранителни услуги с технически системи следва:

- да не отказват извършване на вътрешни огледи при получаване на информация от мониторинг център за аларма в обекта.

- да извършват периодични тестове за функционална изправност на системите си с мониторинг центъра за охраняващата фирма.

- чрез фирмата за охрана и поддръжка да извършват периодични профилактики на алармените си системи с цел проверка за тяхната изправност.

На пазара разнобоят в цените на услугите за сигурност е прекалено голям. Високите цени не винаги гаратират доброто качество, но ниските цени определено не са доказателство за професионализъм в дейността.