Докладът е изготвен от ръководителя на Съда Росица Темелкова. Снимка Архив Черноморие-бг

Докладът е изготвен от ръководителя на Съда Росица Темелкова. Снимка Архив Черноморие-бг

4 549 е общият брой на разгледаните дела в Бургаския окръжен съд през 2019 г. Това показват данните от годишния отчетен доклад на съда изготвен от административния ръководител - председател на съда, съдия Росица Темелкова. Общото събрание на съдиите за отчитане на дейността на съда, насрочено за 27 март 2020 година, бе отменено във връзка с предприетите мерки относно ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19).

През отчетната година в съда са разгледани 1490 наказателни дела, от които свършените са 1368 дела. 87, 21% от тези наказателни дела или 1193 са приключили със съдебен акт по същество. "Необходимо е да се отбележи устойчиво проявената тенденция към усложняване на наказателните дела като правна природа и обем доказателствена съвкупност, които фактори допълнително, наред с количественото изражение, очертават сериозна степен на натоварване на наказателните съдии", пише в отчета си съдия Темелкова.

През отчетния период в Окръжен съд – Бургас са образувани 16 дела по изпълнение на Европейска заповед за арест. Образуваните дела по молби за екстрадиция са 5. За сравнение през 2018 г. тези дела са били общо 18.

През 2019 г. в Окръжен съд – Бургас са разгледани 1587 първоинстанционни граждански и търговски дела, от които 813 са свършили с акт по същество. 1991 са разгледаните от съда въззивни граждански и частни граждански дела. 81% от тях са приключили в тримесечен срок. През отчетната година, от свършените 1117 въззивни граждански дела, 967 са решени по същество.

На територията на Бургаски съдебен окръг работят осем районни съдилища, в които през 2019 г. са постъпили общо 27 500 дела, разгледани са били 30 590 дела, от които свършените са 26 868 дела, 90% от тях в тримесечен срок.