70% от речните корита са обрасли с дървесина

 

Комисията провери петдесет критични речни корита, определени на базата на участъци, където прилежащите терени и инфраструктурни обекти са били залети по време на наводнения, причинени от интензивни валежи в предишни години. 70 % от проверените речни русла са значително обрасли с много дървесна и храстова растителност по двата бряга. В речните корита има много сухи клони, храсти, дървета и наноси, които ограничават проводимостта. Тридесет и осем са  речните участъци, където се налага почистване с цел да се предотврати заливането на мостове, пътни артерии и земеделски земи. Три са участъците, където са установени скъсани диги, които трябва да се възстановят, за да се избегнат наводнения. В две от общините е констатирано застрояване в деретата – необходима е бърза намеса на всички отговорни институции за спиране  на безобразното застрояване.

Седемнадесет са проверените речни корита на които няма да се наложи почистване, тъй като състоянието им е задоволително.

На базата на анализа от извършената проверка, Областният управител Константин Гребенаров поиска, в срок от един месец,  кметовете на общините да изготвят и представят количествено стойностни обосновки за почистване и подобряване проводимостта на речните участъци. След получаването им той се ангажира да търси средства от Министерство на Околната среда и водите или от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

"Надявам се всички действия, които предприемаме да завършат в определените срокове, за да сме сигурни, че сме взели необходимите  превантивни мерки срещу евентуални бедствия през предстоящия сезон", коментира Гребенаров.