По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2021 г. се увеличават с 53%. Снимка Архив Черноморие-бг

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2021 г. се увеличават с 53%. Снимка Архив Черноморие-бг

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. е 1 169 лева при 1 462 лева средна за страната, съобщиха от Националния осигурителен институт. В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месена работна заплата през първото тримесечие на 2021 г., област Бургас се нарежда на 12-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 989 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 949 лв., Видин - 987 лв. и Кюстендил - 1 000 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2021 г. се увеличават с 53%, или с 0.1%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 105.2 хиляди.

Спрямо края на декември 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности "Строителство" и "Преработваща промишленост". Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", "Административни и спомагателни дейности" и "Други дейности".

В края на март 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.9 хил., или с 1.7%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" и "Операции с недвижими имоти", а най-голямо увеличение - в "Хуманно здравеопазване и социална работа" и "Селско, горско и рибно стопанство".

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия"; "Ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 17.9% и 17.6%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г. областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас се намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. 0.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти"; "Далекосъобщения" - с 31.4% и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 23.9%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства със 17.7%, а в частния сектор - с 6.2%.