Picture.avi_000128898

Picture.avi_000128898

Чистят сметище след читателски сигнал

изпрати до администрацията бе получено и на електронния адрес на сайта ни. В него читателката ни описва подборно, като прилага и снимки за сметището в центъра на града. След извършена проверка, от общината са издали предписание на ръководителя на жп секция - район Бургас да организират почистване на замърсения терен. Според отговора на администрацията, мястото между уличното платно на булевард "Княгиня Мария-Луиза" и ж.п. линиите попада в сервитута на ж.п. секция Пловдив - район Бургас.

"За съжаление основна причина за наличните отпадъци са гражданите, паркиращи автомобилите си там, както и тези които работят в близост, които ежедневно замърсяват прилежащите на уличното платно площи, изхвърляйки своите отпадъци извън предназначените за целта места, в нарушение на Наредбата по управление на отпадъците на територията на община Бургас, като по този начин замърсяват градската среда и създават предпоставка за нерегламентирани сметища.

Във връзка с горните констатации са дадени предписания на ръководителя на ж.п. секция – район Бургас да се организира почистване на терена, както и да се опазва и поддържа чистотата на територията на стопанисваните площи.
Инспекторите от отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда" ще продължат да извършват периодични проверки за предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на
отпадъци и образуването на незаконни сметища.
Използвам случая да Ви благодаря за подадените сигнали, т.к. активните граждани, като Вас, които са загрижени за заобикалящата ги среда и съобщават за нередности дават добра възможност на администрацията да реагира
своевременно и така всички заедно да превърнем града в едно по-привлекателно място за живеене", се казва в писмото подписано от инж. Павлин Михов - директор дирекция "Околна среда" в община Бургас.