Varna7

Varna7

Един чужденец ще гласува на вота за ЕП във Варна Европейски парламентна 25-ти май на територията на община Варна. Това съобщават от отдел "Информационно и административно обслужване" в общината. Оттам напомнят, че изтича крайният срок - 14.04.2014г., за подаване на декларации от граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които отговарят на условията по чл.350, ал.2 от Изборния кодекс за вписване в избирателните списъци.

Право да избират имат всички граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, и не са лишавани от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.
Декларация по образец се попълва и подава в районните администрации и кметства на община Варна по адреса на пребиваване в Република България.