BSU-EXP-SAVET_2

BSU-EXP-SAVET_2

Експертен съвет помага на бизнеса и образованието

реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ". Присъстваха зам.-ректорът по учебната дейност на университета доц. д-р Милен Балтов, членовете на екипа за организация и ръководство на проекта, представители на партньорите по проекта – Община Бургас и БТПП.

Мисията на новосъздадения съвет е създаване на действено взаимоизгодно партньорство между практиката и БСУ за подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

Целите на Експертния съвет са ориентирани към потребностите на младите хора, за да могат по-добре да се реализират на пазара на труда след завършване на висшето си образование. За това БСУ ще поднови съществуващите и ще сключи нови споразумения с работодатели, за да се увеличат възможностите за провеждане на обучение на студенти от БСУ в реална работна среда и с участието на специалисти от практиката. Работодателите ще консултират преподавателите при разработване и актуализиране на учебните програми с оглед задоволяване изискванията на практиката и увеличаване конкурентноспособността на студентите на пазара на труда.

Изпълнението на проекта стартира през юни 2013г. Проведено е мащабно проучване на мнението на работодателите за реализацията на младите хора на пазара на труда. На анкетното допитване отговориха над 300 представители на бизнеса, правителствените и неправителствените организации. Резултатите са обобщени и анализирани и предстои да бъдат представени на кръгла маса пред представители на академичната общност и на партньорите в началото на декември.

Резултатите ще послужат за създаване на нови и актуализиране на съществуващите учебни програми в съответствие с изискванията на представителите на практиката. Работата по проекта ще приключи в края на 2014 г.

Като резултат Бургаският свободен университет ще предложи на работодателите специалисти с висока квалификация, като реагира изпреварващо на очертаващите се тенденции в пазара на труда. Ще ориентира обучението към изискванията на практиката, като развива трайни връзки с бизнеса, с професионални организации, с правителствени и неправителствени институции.