Голямото преброяване започва през март 2011 г. на Бургас Златина Дукова.

Комисията е назначена със заповед на председателя на Националния статистически институт /НСИ/ и е органът, които ще координира и подпомага дейността на общинските преброителни комисии по време на "Преброяване 2011".

 

Целта е да се осигури надеждна и изчерпателна информация за населението и жилищния фонд в страната. Чрез преброяването ще се получат статистически данни за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд, за условията на живот на хората. Преброяването обслужва информационните потребности на широк кръг от специалисти в и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от богата и точна демографска и социална информация за вземане на управленски решения и разработване на конкретни стратегии. За последен път българското население е било преброено през 2001 година. Европейският парламент е определил 2011 за годината, в която ще се проведат преброявания във всички страни - членки на Европейския съюз, с цел да се осигури съпоставимост и сравнение на данните в различните държави.

Областната преброителна комисия днес обсъди конкретните стъпки по реализиране на "Преброяване’2011", а именно предстоящото райониране на населените места, подбор и одобрение на лицата, желаещи да се включат като преброители, както и планирано обучение на тези лица. Новото, от което ще могат да се възползват гражданите е преброяване по интернет. След като попълни специална електронна карта, всяко регистрирано лице ще получи уникален код за преброеното жилище. Лицето ще може да даде този на преброителя, който ще посети адреса му по време на същинското преброяване.