Makaroni

Makaroni

И макароните влизат в новата политика на ЕК

популяризирането и информацията за европейските селскостопански и хранителни продукти. Тази нова политика, чийто бюджет е увеличен и която в дългосрочен план ще се ползва с подкрепата на европейска изпълнителна агенция, има амбицията да се превърне в същински инструмент за завладяване на пазари. Под наслов "Насладете се, това е от Европа" и въз основа на една истинска европейска стратегия, целта на политиката е да помогне на производителите да навлязат на световния пазар, както и да информира по-добре потребителите относно усилията, които се правят по отношение на качеството.

Износът в сектора възлиза на 110 млрд. евро. Това дава възможност за насърчаване на растежа и заетостта в рамките на Европейския съюз, смята Дачиан Чолош - европейски комисар по селското стопанство и развитието на селските райони.

Проектът за промени ще бъдат внесени за обсъждане в Европейския парламент и в Съвета. Основните елементи на предложената реформа са: значително увеличение на помощта, предназначена за информационни и промоционални дейности, с цел повишаване на конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Европейската помощ следва постепенно да нарасне от 61 млн. евро в бюджета за 2013 г. на 200 млн. евро през 2020 г.; въвеждане на европейска стратегия за популяризиране, която ще позволи по-голяма целенасоченост на действията. Тази стратегията трябва да доведе до увеличаване на броя на програмите, насочени към трети страни, и на многонационалните програми (програми на органи от няколко страни членки) чрез увеличение на размера на съфинансиране в тези две категории: 60 % съфинансиране от ЕС вместо 50 %, преодоляване на недостатъчната информираност на потребителите на вътрешния пазар относно достойнствата на европейските селскостопански продукти като цяло и по-конкретно на продуктите, признати от европейските системи за качество; разширяване на приложното поле на мерките чрез въвеждане на рамка за произхода и марката на продуктите, добавяне на организациите на производители към бенефициентите, разширяване на обхвата на продуктите, за които се отпуска помощ, по-конкретно посредством включване на преработени селскостопански хранителни продукти, подлежащи на европейските системи за качество, като например макаронени изделия;

опростяване на административните процедури благодарение на подбор само на равнище Европейска комисия, вместо първо на равнище страна членка и след това на равнище Комисия; улесняване на управлението на програмите, изготвени съвместно от органи в различни страни членки, чрез единно гише в Европейската комисия.