Искат да правят център за настаняване от семеен тип в Поморие

за града предложения. Кметът на общината Петър Златанов е входирал над 15 докладни. Той ще иска от местния парламент да го подкрепи за кандидатстване на общината по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности", за дейности на проекта, които отговарят на плана за развитие на Община Поморие. В дневния ред са включени и точки, свързани отчета на дейността и управлението на общинските гори в Поморие към 31.12.2010г., ползване на горите собственост на общината през настоящата година и регламентирането на продажба на дървесина на корен.

 

 

Съветниците ще обсъждат и схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други дейности на открито в Поморие, обявяване на публично оповестен конкурс на самостоятелни обекти от имот "Микропазар Хлебозавода" и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти общинска собственост от летен базар "Яворов" в Поморие.

В дневния ред е включена и докладна за изграждане на център за настаняване от семеен тип по оперативна програма "Регионално развитие".