Zekova

Zekova

Искат отмяна на решението за ОВОС на Кара дере

Това заявява служебният министър на околната среда и водите Светлана Жекова. Вчера в РИОСВ – Бургас постъпи жалба срещу решението на директора от Българско дружество за защита на птиците и Българска фондация Биоразнообразие, съобщиха от МОСВ.
Жекова е предприела редица мерки след като констатира сериозни пропуски в издаденото от директора на РИОСВ-Бургас Решение № БС-78-ПР/06.10.2014 г. по казуса "Карадере". Тя посочва като основна причина, че трябва да бъде отменено решението на директора на РИОСВ в Бургас липсата на оценка на кумулативния ефект спрямо други инвестиционни предложения в района.
Жекова съобщи още, че ще бъдат предприети мерки за решаване на възникналия казус, както и че ще бъде подаден сигнал до прокуратурата за извършване на проверка относно наличието на основания за искане за обявяване на нищожност на ПУП-ПР на зона за отдих "Бяла-север", в която е включена и местността "Карадере".
Една от предприетите вече мерки е изпращането на писмо до кмета на община Бяла Анастас Трендафилов с копие до РИОСВ - Бургас, МРР и ДНСК. В момента се подготвя и писмо до директора на РИОСВ-Бургас, с което ще бъдат дадени указания инвестиционните намерения в района да се подлагат на по-задълбочени оценки относно степента на въздействието върху компонентите на околната среда, с оглед формулиране на по-пълни и точни мотиви и вземане на обективни решения. Като част от мерките в ход е подготовката на възлагане на проучвания за разпространението на видове и местообитания в района.
На инициирана от Жекова среща днес, тя изслуша становищата на всички заинтересовани страни и запозна представителите на "Да спасим Карадере", Национална асоциация "Българско Черноморие", Сдружение "Природата за хората и регионите" с предприетите до момента действия от страна на МОСВ и с предстоящите мерки по казуса. Жекова информира, че е разпоредила да се извърши проверка в РИОСВ-Бургас във връзка с издаденото решение, предаде nakratko.bg.