Промените се отнасят за Четвъртия железопътен пакет, заяви Вълков

Промените се отнасят за Четвъртия железопътен пакет, заяви Вълков

"С промените в Закона за железопътния транспорт се цели по-голяма либерализация на пазара и увеличаване правата на превозвачите в ЕС. Основната цел на законопроекта, е привеждането на досега съществуващия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство, като в него се предвиждат редица промени. Те се отнасят за Четвъртия железопътен пакет, приет през 2016 г. Той включва пет нормативни акта, разделени в два "стълба": "Технически стълб" и "Пазарен (политически) стълб", това заяви бургаският депутат от ГЕРБ Иван Вълков по време на дебатите за Закона за железопътния транспорт.

"В най-общ аспект акцентите падат върху правата на железопътните превозвачи на достъп при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия до железопътната инфраструктура. Обхванати са и обслужващите съоръжения за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и товари", допълни той.

Депутатите приеха на първо четене днес предложените промени. Те целят транспонирането на европейска директива. Текстовете касаят и издаването на единен сертификат за безопасност. Съгласно директивата, сертификатът може да бъде издаван както от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, така и от националния орган по безопасността – Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

Според бургаският депутат, българският пазар е либерализиран още през 2009 г. и фирмите, които преминават през нашата страна, разполагат с нужния сертификат. "Държавата има сключен договор за извършване на обществената услуга, който беше подписан през 2009 г. и е със срок от 15 години. През 2024 г. не може да дойде никакъв друг превозвач и нашият пазар е напълно защитен. Със законопроекта за железопътния транспорт се гарантира, че услугата железопътен транспорт ще се изпълнява от БДЖ", коментира Вълков, който е член на парламентарната комисия по транспорт.

По отношение извършването на превоз на пътници железопътните превозвачи ще имат право да превозват пътници между железопътни гари, разположени в държави - членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени на територията на Република България.

В законопроекта е предвидено и допълване на санкционния режим при нарушения на законодателството по отношение на несправедливо или дискриминационно третиране на железопътни предприятия от управител на инфраструктура.