Изтича срокът за плащане на данъка върху доходите с отстъпка Това се налагало, тъй като при плащане по банков път е нужен поне един ден, за да пристигнат наредените средства по сметката на  териториалната дирекция.

На 10 февруари изтича срокът, в който гражданите могат да платят данъка върху доходите по годишните декларации за облагане на доходите от 2009 г. с отстъпка от 5%.

При попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, кода за вид плащане (код 111213 - "Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др."или за данъка от едноличните търговци 111215 – "Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци"), входящия номер на данъчната декларация, ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася плащането.

Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани в www.nap.bg във формат, който позволява да бъдат попълнени електронно.