DSC_1330

DSC_1330

Касовата отчетност за ДДС ще затрудни бизнеса

Диана Йорданова.Проектопромените в закона предвиждат нов режим за плащане на ДДС. Той е доброволен и е насочен към малките и средните фирми, които ще могат да внасят косвения данък в бюджета по направени сделки, едва след като са получили плащане от своите партньори. От друга страна, ползващите касова отчетност ще могат да искат данъчен кредит за покупките си, едва след като платят на своите доставчици. "Не е представена оценка на въздействието на нормативните промени доколко административната тежест, която ще бъде наложена върху бизнеса, няма да надхвърли ползите за малките предприятия, приложили "облекчения" режим. Според нас е нужно да се въведе преходен период, в който търговците и данъчната администрация да настроят програмните си продукти и счетоводната си отчетност към новия режим", каза още Йорданова. По нейните думи има и друг проблем: дванадесет- месечният срок между стартирането и прекратяването на прилагането на касовата отчетност по ДДС е твърде голям и е възможно да доведе до закриване на фирми и фактическо прехвърляне на дейността на други лица за да се "избяга" от режима на касова отчетност.

Предлаганите промени ще създадат неуредици и при попълването на дневниците по ЗДДС - автомотизиран процес в повечето от предприятията. Автоматизираното изготвяне на дневниците става почти невъзможно, защото за всяка доставка трябва да се провери наличие и размер на плащането. Това предполага паричните сметки на предприятието да са напълно осчетоводени преди изготвяне на дневниците по ЗДДС. От друга страна небалансирани са и изискванията относно лицата за да получат разрешение за прилагане на специалния режим. От една страна е ясно, че режимът на касова отчетност има основно за цел да облекчи ликвидно малките и средни търговци и в същото време нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по влезли в сила актове, а при наличие на такива задължения са предоставили обезпечение или им е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване. "Считаме, че въвеждането на режима на "Касова отчетност" ще усложни ревизиите по ЗДДС и ще удължи непредвидимо сроковете за извършването им. С новия режим за т.нар. касова отчетност ще се увеличи, вместо да се намали и междуфирмената задлъжнялост. Промяната в изискуемостта на данъка към датата на плащане, вместо към датата на данъчното събитие, е предпоставка предприятията да не търсят вземанията си навреме, тъй като няма да са длъжни да внесат в бюджета начисления във фактурата ДДС, ако не са получили плащането. Възможно е обемът на просрочените вземания и сроковете за тяхното погасяване да се удължат, вместо да се съкратят", категорична е Йорданова, която е член на Комисията по бюджет и финанси към НС. Тя смята, че фирмите, които прилагат стандартна отчетност на ДДС, ще избягват доставчици, които са в режим на касова отчетност поради ограниченията във възникването на правото на приспадане на данъчен кредит, по-усложнената отчетност, задължителното разплащане по банков път и удължените срокове за ревизии.