DSC_9032

DSC_9032

Маруся Любчева защити животновъдите в ЕС

Това заяви евродепутатът доц. Маруся Любчева на заседание на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент. На него е прието становището към доклада относно предложението за регламент за здравеопазване на животните. Новият регламент ще определи и координира законодателството в областта на здравеопазването на животните, за да се намали административната тежест и да се гарантира правилното прилагане. От гледна точка на съдържанието, регламентът се стреми да предотвратява и контролира болестите, които засягат здравето на животните и биха могли да окажат влияние върху здравето на хората.

Членовете на Комисията приеха всички изменения, предложени от българския евродепутат Маруся Любчева. Особено важно значение за българските животновъди има изменението, внасящо регионализъм в тълкуването на понятието "свободен от болест". Съгласно предложения от г-жа Любчева вариант, в случай на поява на болест, представляваща висок риск за здравето на животните или общественото здраве, в даден регион на страна-членка, статутът "свободен от болест" следва да бъде отнет на съответния засегнат район, а не на страната като цяло. По този начин, незасегнати от болест райони няма да търпят икономически загуби от забрана за търговия с месо, в случай на разрешено профилактично ваксиниране на животни от засегнати региони.

С приетите изменения на г-жа Любчева, Европейският парламент отчита и негативното въздействие на болестите по животните върху икономиката и стопанствата на селскостопанските оператори и подкрепя сътрудничеството между държавните здравни органи и частния сектор, с цел профилактика и контрол на зарази по животните, и разработване на конкретни мерки за установяване на механизми за саморегулиране. 

По отношение на предотвратяването на пренасянето на зарази в транс-гранични райони, Европейската комисията следва да положи усилия за хармонизиране на определени процедури за ограничаване на движението на животни и продукти от съседните на ЕС страни, както и да бъдат изведени мерки за предотвратяване на свободен преход на животни в трансгранични територии.

По предложение на г-жа Любчева, новият регламент следва да предвижда и процедури за признаване на ниво ЕС на квалификацията на ветеринарните лекари и специалистите в областта на здравеопазването на водните животни.