Намалява и броят на наетите в частния сектор. Снимка Лина Главинова

Намалява и броят на наетите в частния сектор. Снимка Лина Главинова

Наетите по трудово правни и служебни отношения в област Бургас са намалели с 9% към края на декември 2018 г. спрямо края на септември 2018 г., като достигат до 111.3 хиляди, според данни на Националния статистически институт. Наетите лица в частния сектор намаляват с 11.1% (до 83.9 хил.), а в обществения сектор - с 1.8% (до 27.4 хиляди).

В сравнение с декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас намаляват с 3.7%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 5.0%, докато в обществения сектор се увеличават с 0.4%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 6.3% и достига 976 лева. В обществения сектор средната месечна заплата се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2018 г. с 5.9% (1 077 лева), а в частния сектор - с 5.7% (943 лева).

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 3.9%, съответно в обществения сектор увеличението е с 6.0%, а в частния - с 3.1%.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г., област Бургас се нарежда на 9-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 582 лева, а най-ниска - в областите Видин - 763 лева, Благоевград - 771 лева и Кюстендил - 805 лева.