Обявяват новите правила за прием в градините

Децата в І-ва възрастова група в детски градини ще се приемат от 1-ви април до 30-ти април.

 

Родителите могат да подават документи в повече от едно детско заведение. С предимство се ползват деца-сираци и полусираци, трето и следващо дете в многодетно семейство и деца-близнаци, друго дете в семейството, което посещава същото детско заведение и деца на родители с постоянен или настоящ адрес към съответната териториална дирекция по техен входящ номер.

Списъкът с приетите деца ще бъде обявен на 28-ми май в сайта на общината и изнесен на видно място в съответното детско заведение.

Децата ще бъдат приети само на едно място, като всяко заявление в различни детски заведения се приема като равностойно!

В едноседмичен срок след публикуването на списъците с приетите деца родителите писмено декларират кое е избраното от тях заведение.

При липса на свободни места служителите от дирекция "Образование и демографски въпроси" предлагат на родителите място в друго детско заведение при съществуваща възможност за прием.

Деца, непостъпили в детското заведение до 10-ти септември, отпадат от списъчния му състав и мястото им се заема от следващото класирано дете.

Миналата година Община Бургас построи и откри една нова детска градина, а през настоящата пред завършване са още три. В новия бюджет са заложени средства за пета нова детска градина.