Съветниците гласуваха докладната на кмета Николов за прехвърляне на собствеността на Морското. Снимки Лина Главинова

Съветниците гласуваха докладната на кмета Николов за прехвърляне на собствеността на Морското. Снимки Лина Главинова

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" става общинско училище. Това решиха съветници на днешното си заседание. Предложението за промяна на статута е на кмета на общината Димитър Николов. Причина за това стана състоянието на професионалната гимназия през последните години. През последните няколко години развитието на гимназията не е на необходимото ниво. Сравнителен анализ за последните 10 години показва спад в броя на учениците, които се обучават в нея. През учебната 2009/2010 г. в училището са се обучавали 361 ученици; 2010/2011 г.-236 ученици; 2011/2012 г.-148 ученици; 2012/2013 г.-103 ученици; 2013/2014 г.-74 ученици; 2014/2015 г. – 96 ученици; 2015/2016 г. – 52 ученици; 2016/2017 г.- 52 ученици; 2017/2018 г.- 87 ученици.

Промяната в Морското започна преди година с пенсионирането на дългогодишния директор, който е и съветник от ГЕРБ - Панайот Жечков и с избора на нов. Христина Жабова спечели конкурса, обявян от Регионалното управление на образованието през миналата година. Ръководената от нея гимназия успя да направи прием в две паралелки за учебната 2019/2020 година.

Със своето решение съветниците дадоха карт бланш на кмета Николов да поиска от Министерството на образованието и науката промяна на статута на гимназията и от държавна, тя да стане общинска.

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" е създадена на 1 септември 1958 г. по предложение на тогавашното Министерство на хранителната промишленост и одобрено с Наредба от същата година на Министерството на народната просвета за прием на ученици, като самостоятелна паралелка по профила "Рибарство", след завършен XI клас - 35 младежи, към ПТУ по мелничарство и хлебопроизводство - Бургас. С решение на Министерството на просветата и културата от месец септември 1960 година Техникумът по рибарство се оформя като самостоятелно учебно заведение с два профила – четиригодишен курс на обучение- техникум и двегодишен промишлен курс по риболов и рибопреработка с прием след завършен VII клас. С  Разпореждане  № 440 на Бюрото на Министерския съвет на Народна Република България от 27.08.1971 година Техникумът по морски и океански риболов се военизира и се преименува в Средно специално училище по морски и океански риболов "Ген. Владимир Заимов". През същата година започва и девоенизирането на училището, като е приет първият цивилен випуск за учебната 1983/1984 година. През учебната 1991/1992 година се откриват курсове за придобиване на квалификация: - щурмани 5-та степен – обучение два месеца; - мотористи – обучение три месеца. Откриват се курсове по IMO  (Начална подготовка по морска безопасност) за преподготовка и издаване на сертификат. Със заповед на Министъра на образованието № РД-09-332 от 07.04.2003 г. ССУМОР се преименува в ПГМКР "Свети Никола".

В момента в гимназията работят 9,5 души педагози, а непедагогическият персонал - от 12,5 души.

Материалната база на училището също има нужда от модернизиране и обновяване, но е държавна собственост и това създава затруднения в нейното управление и стопанисване. Сградата, в която се помещава Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" - Бургас е публична държавна собственост.

За новата учебна 2019/2020 година в гимназията ще се извършва прием в няколко специалности.

Иновативното обучение ще бъде по "Корабоводене - морско" и "Корабни машини и механизми". Третата специалност е "Митническа и данъчна администрация". Иновацията в първите две специалности се изразява в съвместно обучение на учениците между професионална гимназия и висше учебно заведение; обучение във виртуална среда с активно ползване на симулатори и тренажори; сертифицирано обучение на дрон - оператори; гарантирано продължаване на образованието в степен "бакалавър" във ВВМУ.

За специалността "Корабоводене - морско" ще се кандидатства с удвоените оценки от изпитите български език и математиката плюс оценките по физика и география от свидетелството за завършен VII клас. Направлението е "Транспортни услуги", а завършилите гимназията получават документ по професията корабоводител. По време на обучението си те ще учат два чужди езика - английски и руски език.

За втората специалност "Корабни машини и механизми" ще се кандидатства с удвоените оценки от изпитите български език и математиката плюс оценките по физика и география от свидетелството за завършен VII клас. Професионалното направление е "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", а професията, с която ще излязат завършилите специалността е "Корабен техник". Учениците, избрали да изучават тази специалност също ще учат два чужди езика - английски и руски.

Кандидатстването за новата специалност "Митническа и данъчна администрация" ще става след завършен VII клас, като балообразуващите обецни ще са -  удвоените оценки от изпитите български език и математиката плюс оценките по физика и география от свидетелството за завършен VII клас. Професионалното направление на тази специалност е: "Счетоводство и данъчно облагане", а професията - данъчен и митнически посредник. Езиците, които ще се изучават са отново английски и руски език.

Документи за участие в приема на ученици след завършен VII клас и успешно положени изпити ще де подават от от 3-ти до 5-ти юли включително. Обявяване на приетите на I-ви етап класиране е до 11-ти юли включително. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от 12-ти до 16-ти юли включително. Обявяване на приетите на II-ри етап на класиране е до 18-ти юли включително. Записване на приетите на II-ри етап на класиране е от 19-ти до 22-ри юли включително.

Галерия