Община Бургас домакинства форум за сътрудничество

и Комитета на регионите и ще се проведе на 4 ноември.

 

Темата на форума е: "Устойчивост на териториалното сътрудничество в Европа – перспективи на местно и регионално ниво".

 

Програмите за териториално сътрудничество имат за цел да подобрят възможностите за териториална, икономическа и социална интеграция на местно и регионално ниво, както и да съдействат за сближаването, устойчивостта и конкурентоспособността чрез развитието на териториални партньорства.

На форума ще бъде направен преглед и оценка на програмите и ще бъдат обсъдени възможностите за подобряване на взаимодействието между кандидати/бенефициенти и Управляващ орган.

За участие във форума са поканени представители на местни, регионални и национални власти.