Проектът ще бъде реализиран на територията на Рибарското селище

Проектът ще бъде реализиран на територията на Рибарското селище

Община Бургас ще получи правото на собственост върху девет имота - държавна собственост. Те се намират в местността "Рибарско пристанище" (бивша местност "Ченгене скеле") и са с обща площ от 27 391 кв. м. Това реши на свое заседание Министерски съвет днес.

Имотите ще бъдат използвани за реализацията на проекти, свързани с опазването на околната среда, съхраняването на местната културна идентичност и облагородяването на местността. Община Бургас възнамерява да реализира проект "Изграждане на етнографски културно-туристически комплекс", който ще бъде предложен за финансиране по приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. Предвижда се благоустрояване на посочените имоти и изграждане на цялостен културно- туристически продукт с експозиционен и етнографски характер, с обособена зона за площадно пространство, пикник зона и зона за разходки на открито, крайбрежна алея и паркинг за осигуряване на условия за отдих и туризъм на населението и гостите на общината, като до тях ще бъде осигурен широк и свободен достъп. Проектът цели да утвърди и популяризира рибарството като традиционен занаят за региона чрез развитие на морската култура на населението, особено на младата аудитория. Експлоатацията на бъдещия културно-туристически комплекс ще бъде изцяло свързана с популяризиране на нематериалното културно наследство на местната рибарска общност. Така ще се създадат условия и за съхранение на сектор "Рибарство" и за развитие и запазване на традициите в рибарския занаят. Община Бургас има намерение да реализира и проект "Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от местността "Рибарско пристанище", одобрен за финансиране по Програма за морско дело и рибарство, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-1.009 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки".