Старите автомобилни гуми замърсяват и въздуха. Снимка Архив

Старите автомобилни гуми замърсяват и въздуха. Снимка Архив

Общественият посредник на община Бургас Тодор Стамболиев предлага решение на проблема с изхвърлените автомобилни гуми. "По повод на сигнал за съдействие се запознах с нормативните актове, регламентиращи тази дейност и установих, че всички центрове за смяна на гуми са длъжни по закон и наредба да приемат излезлите от употреба гуми съвсем безусловно и абсолютно безвъзмездно, да ги съхраняват и опазват, а в последствие да ги предадат на определени дружества и да си платят затова. Да платят за отпадъка образуван от гражданите на града, от всички нас.

Нито един от тези центрове за смяна на гуми не може и няма сили да се справи сам с този отпадък. И не може да плаща огромни суми след като няма как да иска от нас заплащане  за оставяните там за съхранение гуми.

Общината или държавата трябва да им помогне, защото помощта към тях е всъщност пряко свързана с грижата за околната среда, с качеството на въздуха, водата, почвата, които всички ние  и всяко живо същество ползваме като природен ресурс и източник за живот", заяви Тодор Стамболиев.

Той е отправил препоръка към кмета на Община Бургас Димитър Николов за задълбочен анализ и начални стъпки в разрешаването на този проблем.

"Едно възможно решение е Община Бургас да сключи договор за съхранение на такъв вид отпадък с търговски дружества,  притежаващи разрешение по чл.81 от Закона за управление на отпадъците. Така е решен проблема напр. в Столична община, която е сключила договор за приемане на излезли от употреба гуми с такова дружество. Посочени са три площадки, където могат да се предават ИУГ", смята общественият посредник.

Такива дружества, които имат правомощия по оползотворяване на излезли от употреба гуми, притежаващи разрешение по чл.81 от ЗУТ, са официално обявена на страницата на Министерство на околната среда и водите са общо 5 на брой.

"След сключването на такъв договор е възможно  да се организира поне един път месечно по определен график безвъзмездно приемане на отпадъка и предаването му за съхранение и по-нататъшна реализация на дружествата по сключения договор, или да се предостави  възможност отпадъкът от ИУГ да се приема от центровете за смяна на гуми-безвъзмездно. Това ще е достатъчен стимул, да се предава, а не да се изхвърля отпадъкът от ИУГ.

Тази възможност, разбира се следва да бъде дадена само за центровете извършващите услугата "смяна на гуми" на територията на Община Бургас", смята още общественият посредник.

Кметът на Бургас сезира главния прокурор за незаконно депо до езеро