Правят разсадник за застрашени растения Проектът е по оперативна програма "Околна среда", приоритетна ос 3 - "Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията природен парк Странджа" и е за срок от 3 години.

През последните години 11 растителни вида, типични само за Странджа, са намалили своята численост или напълно са изчезнали. Такива са странджанското сапунче и тиса. Една от причините за малката популация е събирането на билки за украса или изсичането на гори, което води до унищожаване на странджанска боровинка и  дъба. Едва десет броя са останали от тиса, дърветата са разположени на голямо разстояние един от друг и са мъжки екземпляри, а консервативните мерки не са възможни, казват експерти по биоразнообразие.Това показва, че естествените възможности за възстановяване на популацията му са практически нулеви, и този вид ще съществува в българската част на Странджа докато не умрат последните екземпляри. При кримския чай незаконно се изземват  индивиди, а той е с малка численост, пролетната циклама се събира за букетчета, които се продават около Първа пролет.

Седем посетителски маршрута ще бъдат разработени по време на проекта. В тях са включени местата, където могат да се видят застрашените видове. Вековните дървета ще бъдат оформени като атракции, ще бъдат заградени и поставени табели с надписи пред тях. Част от проекта включва и създаването на  експозиция "Редки и защитени видове на Странджа". Авторите на проекта разчитат с нея да бъде подобрена информираността сред местното население за ценността на застрашените видове и тяхното опазване.