Презентират проект за екологично управление на порта

То е партньор по проекта ECOPORT 8, чиято цел е екосертфициране на българските пристанища.

В рамките на ECOPORT 8 (2009-2012) се предвижда да бъдат извършени изследвания и тестове, въз основа на които ще се изготви база за екологично сертифициране на пристанищата, като се вземат под внимание националните нормативни изисквания, както и тези на Европейския съюз за създаването на пилотна мониторингова система.

Като събенефициент и партньор по проекта държавно предприетия "Пристанищна инфраструктура" си поставя за цел да информира българската общественост за предоставените от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) средства за екологичното сертифициране на българските пристанища и по-специално на пристанище Бургас - първото българско пристанище, което ще бъде екосертифицирано.

Проектът "Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор"  "ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF TRANSBORDER CORRIDOR PORTS" (ECOPORT 8) е част от приоритетна ос 2 на Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013. Той е одобрен за финансиране сред 1099 предложени проекта. Индикативният бюджет на целия проект е 324 200 евро, като отпуснатите от Европейския фонд за регионално развитие средства са 275 570 евро (което е 85% от общия бюджет), а средствата, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще отпусне, са 48 630 евро (или 15%) .

Целта на проект ECOPORT 8 е да подобри качеството на пристанищата, поставяйки като основен приоритет предотвратяването от замърсяване на водата, въздуха и инфраструктурата в пристанищните райони и прилежащата брегова зона посредством тясното сътрудничество между научните институти и местните пристанищни власти. Друга основна цел е съхраняването на естествените ресурси в пристанищните зони и прилежащите крайбрежни територии.

Крайният резултат от проекта трябва да бъде постигане на безопасен, сигурен, екологичен и ефикасен морски транспорт, изграждане на модерни пристанища, които да осигуряват подходяща среда за цялостното икономическо развитие на страната и интеграция в международен план – в интерес на екологията, икономиката, населението и общините.

ECOPORT 8 включва пристанища от Коридор 8, за които да бъдат дефинирани общи стандарти. Партньори по проекта са пристанищните власти и научните институти от шест страни: Италия, Гърция, Румъния, Черна гора, Албания и България. От българска страна държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) е партньор и събенефициент по проекта. Друг български партньор е Институтът по водни проблеми към БАН.