DSC_0276

DSC_0276

Проект ще помага за реализацията на студенти в БСУ

и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ" бе представен на официална пресконференция днес от ръководителя му доц. д-р Евелина Динева - декан на Центъра по хуманитарни науки. Партньори на проекта са Община Бургас и Бургаската Търговско-промишлена палата. Чрез специално проучване ще бъдат установени потребностите на пазара на труда и ще стане възможно извеждането на студенти в реална работна среда.DSC_0264

Целта на проекта е да се подобри пряката връзка между образованието и пазара на труда чрез актуализиране и привеждане на учебните програми и планове на специалностите в отделните структурни звена (центровете) в БСУ, както и чрез планиране и реализиране на съвместни дейности.

Ще бъдат проучени мненията на работодатели от Бургаска област по отношение на потребностите на пазара на труда от базисни знания и нови компетентности за нуждите на икономическия и обществения живот. На базата на това проучване ще бъдат актуализирани съществуващите учебни програми или ще бъдат създадени нови. Те ще бъдат апробирани в академична среда с помощта и на представители на бизнеса. Ще бъдат сключени споразумения с водещи фирми от региона за планиране и реализиране на съвместни действия за повишаване на практическата  приложимост на усвоените знания.

В проекта ще бъдат включени и 62-ма преподаватели от всички центрове на университета. Те ще работят по актуализацията на съществуващите учебни програми или изработване на нови. Активна подкрепа в работата по прокта ще окажат и членовете на асоциацията на завършилите университета. Така чрез тяхната информация за намиране на работа след дипломирането в БСУ, ще се получи обратна връзка, която ще е в полза на настоящите и бъдещи студенти.

Проектът е с продължителност година и половина. Той стартира на 27-ми юни и ще продължи до 31-ми декември 2014 г. Той се реализира чрез бБезвъзмездното финансиране от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, е в размер на 288 347,74 лева.