ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП-План за улична регулация, одобрен с Решение №48-18/21.04.2011г. на Общински съвет-Бургас за нова обслужваща улица източно от бивш масив 39, местност „Нанелика“, землище кв.Банево, гр.Бургас – в контактна зона с в.з. „Минерални бани“ от о.т. 99 до о.т. 103, с трасе о.т.99-100-101-102-103, преминаваща през имот 07079.13.1426 по КККР на гр. Бургас (имот №064001 по недействаща КВС на з-ще кв. Банево, гр. Бургас), с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени  по друг начин, Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на имот - собственост на физически лица, както следва:

Вид имот

№ имот по недействаща КВС на з-ще кв.Банево

Идентификатор по КККР на гр. Бургас

Место-нахожде-ние

Предназ-начение на имот

Площ за отчуждава-не

/кв.м/

Собственик

Размер на дължимото обезщетение /лв./

имот

064001

07079.13.1426

Землище на кв. Банево, гр. Бургас

за улица

537

Наследници на Желю Динев Гъдев

1943,94 лв.

 

 

 

 

 

 

 

ЖИВКО ДИМИТРОВ

Директор на дирекция

“Управление на общинската собственост”

Галерия