Промените касаят общинските жилища в Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Промените касаят общинските жилища в Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Наемателите на общински жилища, които са ги купили да нямат право в следващите 3 години да ги продават и да бъде създаден фонд "Жилища", в който да влизат средствата от продажбата на общинските апартаменти. Това предлагат в докладна записка общинските съветници от коалици "БСП за България" - Христо Панайотов и Стоян Коларов. Това може да стане чрез промяна на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища".

В докладната си съветниците от коалицията предлагат проект за изменение на част от съществуващата Наредба. Предложенията са следните:

Параграф 1: В глава шеста "Продажба на общински жилища" се добавя нов чл. 45 със следното съдържание:  чл. 45 Собствениците на придобитите жилища по чл. 37 и чл. 38 нямат право на неговата препродажба в срок от 3 години.

Параграф 2: В глава шеста "Продажба на общински жилища" се добавя нов чл. 46 с ал. 1 и ал. 2 със следното съдържание: чл. 46, ал. 1 Средствата от продажба на общински жилища постъпват целево във фонд "Жилища";

чл. 46, ал. 2 Натрупаните средства от фонд "Жилища" се разходват само за финансиране на изграждането на нови общински жилища.

Христо Панайотов и Стоян Коларов мотивират предложението си така:

Към 13-ти ноември 2020 г. чакащите за настаняване в общински жилища са 449 души. Същевременно, за последните 5 години, Община Бургас е придобила едва 9 общински жилища, като очаква още 24 апартамента и 14 паркоместа. За същия 5-годишен период реализираните средства от продажба на такива жилища са в размер на 4,55 млн. лева. Съгласно Закона за общинската собственост, по своето предназначение общински жилища са: жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди; ведомствени жилища и резервни жилища. Предвид ограничения брой жилища, с които разполага Община Бургас, и с цел задоволяване на нуждите на онези, които не биха могли да се справят без тази подкрепа, предлагаме постъпленията от продажбата на общински жилища да отиват в специално създаден фонд "Жилища". А постъпилите финансови средства във фонда от продажбата на съществуващите общински жилища - да бъдат разходвани само за изграждането на нови общински жилища. Тази идея напълно кореспондира с чл. 127, т. 2 от Закон за публичните финанси според който: „Постъпленията от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1.

Промяната на Наредбата цели:

-  управление на общинския жилищен фонд в полза на местната общност;

- осигуряване на приходи за обновяване на жилищния фонд и задоволяване на нуждите на по-широк кръг от лица;

- предотвратяване на възможностите за спекулативна препродажба на придобитото общинско имущество.

За прилагане на новата Наредба не са необходими финансови средства. Според съветниците, промени не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

В постъпило в срок становище на секретаря на Община Бургас - Божидар Кънчев , се изразява мнението за незаконосъобразност на предлаганите промени в Наредбата. След обстоен анализ на предоставеното становище се констатира следното:

1. Твърденията за незаконосъобразност на предложението за предлаганата забрана с жилище, закупено от Общината за срок от три години, са необосновани. За нуждите на сравнително-правния анализ може да се посочи Закон за общинската собственост чл. 49а, ал. 3 в който законодателят е посочил изрична забрана "Жилищата, придобити по реда на ал. 1, не могат да се отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за срок 15 години". А именно: "Право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища, може да се учредява без търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 45а, ал. 1. Цената на правото на строеж се определя от Общинския съвет".

2. Твърденията за несъответствие със закона при обособяване на средствата, придобити от продажба на общински жилища да постъпват във фонд "Жилища" и той да бъде изразходван само за изграждането на нови такива, са необосновани. Според чл. 127, ал. 2 от Закон за публичните финанси се предвижда: "Постъпленията от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1". В разглежданото предложение се предвижда средствата от продажба на общински жилища /нефинансов актив/ да се използват само са изграждането на нови такива (социална инфраструктура), т.е. по начин непротиворечащ на закона.

Галерия