Съветниците от Комисията не подкрепиха докладната записка на колегата си от БСП. Снимка Авторът

Съветниците от Комисията не подкрепиха докладната записка на колегата си от БСП. Снимка Авторът

Родителите в община Бургас да не плащат такса за посещение на децата им в градините. Това предлага в докладна записка общинският съветник от коалиция "БСП за България" Христо Панайотов. Предложението му касае промяна в Наредбата за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас.

"С предлаганата промяна от една страна се цели стимулирането и подпомагането на младите семейства с малки деца. Това е една от основните цели на всяка местна власт, както и съществена социална функция на всяка община. Грижата за децата е залог за развитие на общината. И от друга има за цел да промени общинската наредба с цел недопускането на плащания за неизползвана услуга", пише в докладната записка на Панайотов. Той предлага намаление на месечната такса за детски ясли и детски градини в община Бургас с 30%. А средствата за покриване на разходите за детски градини и ясли да бъдат предвидени в разходната част на бюджета за настоящата година.

В докладната записка е записано как се променят параграфите в Наредбата:

Параграф 1: Текста на чл. 29 ал.4 се изменя и придобива следното съдържание: "При отсъствие на децата, такса не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие че родителите са уведомили писмено директора на детското заведение (детска ясла) с молба или медицински документ, представен до 3 (три) дни от издаването му".

Параграф 2: Текста на чл. 29 ал.5 се изменя и придобива следното съдържание: "Не се заплаща такса за времето, в което детското заведение не работи поради аварии и ремонт, карантина и други обективни причини (регламентирани със заповед на Кмета), както и при отсъствие на детето за периода от 1 юни до 31 август. При присъствие на детето в детската градина в периода от 1 юни до 31 август се заплаща съответната такса по видове детски заведения за периода на присъствието му".

Докладната записка бе разгледана и на заседание на Комисията по култура и читалищна дейност. Георги Спасов от БСП обясни мотивите на колегата си, който е вносител на докладната. Според Панайотов било по-разумно за се промени Наредбата, защото ако родител реши да я жали пред Върховния административен съд може да спечели делото. Със свое решение ВАС е отменил Наредбата на Столична община касаеща плащане на такса за посещение в детска градина.

"Това обаче означава дефицит в бюджета на общината за настоящата година в размер на 1 млн. лева. Средствата са заложени в перо "Образование" и са разпределени до стотинка", каза председателят на Комисията Веселин Пренеров.

При гласуването на докладната записка от членовете на Комисията тя бе подкрепена с един глас "за" от Георги Спасов от БСП, "против" гласуваха 0, "въздържал се" - 5 съветници.

Предстои тя да бъде разгледаната и гласувана на сесията на ОбС на 25-ти февруари.