EP

EP

Система на ЕС следи имигрантите, да не минават границата

за преминавене на имигранти. Тя започва. да функционира от 2-ри декември. ЕВРОСУР ще има важен принос за спасяването на живота на тези, които се излагат на риск, за да достигнат бреговете на Европа, се казва в прессъобщение на Европейската комисия. Тя също така ще предостави на ЕС и на неговите държави членки по-добри инструменти за предотвратяване на трансграничните престъпления, като трафика на хора и трафика на наркотици, и в същото време за откриване и оказване на помощ на малки лодки с мигранти, които са изложени на опасност, при пълно спазване на европейските и международни задължения, включително на принципа на забрана за връщане.

"Приветствам стартирането на ЕВРОСУР. Това е истински европейски отговор за спасяване на живота на мигранти, пътуващи в претъпкани и негодни за плаване по море плавателни съдове, за да предотвратим нови трагедии в Средиземноморието и също за да задържаме скоростните лодки, превозващи наркотици. Всични тези инициативи са силно зависими от своевременния обмен на информация и координираните усилия между националните и европейските агенции. ЕВРОСУР осигурява тази рамка при пълно спазване на международните задължения", заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

ЕВРОСУР ще се задейства постепенно, като стартира на 2 декември 2013 г. в 18-те държави членки на ЕС, по южната и източната граница на Съюза и асоциираната към Шенген Норвегия. Останалите 11 държави членки и асоциираните към Шенген държави ще се присъединят към EUROSUR на 1 декември 2014 г. Различните елементи на ЕВРОСУР ще бъдат непрекъснато модернизирани през следващите години.

Междуведомствено сътрудничество, обмен на информация и съвместни ответни действия

Гръбнакът на ЕВРОСУР се формира от национални координационни центрове, чрез които ще си сътрудничат и ще координират действията си всички национални органи, отговорни за наблюдението на границите (например гранична охрана, полиция, брегова охрана, военноморски флот). Информация за инцидентите, възникнали по външните сухоземни и морски граници, състоянието и разположението на патрулите, както и аналитични доклади и разузнавателни данни ще се обменят чрез „национални картини на състоянието“ между тези национални органи.

Това сътрудничество и обмен на информация дават възможност на засегнатата държава членка да реагира много по-бързо на всички инциденти, свързани с незаконна миграция и трансгранична престъпност, или при наличието на риск за живота на мигрантите.

Граничната агенция на ЕС Frontex играе важна роля при събирането на едно място и анализа на събраната от държавите членки информация в "европейската картина на състоянието", като по този начин открива промени в маршрутите или нови методи, използвани от престъпните мрежи. В тази европейска картина на състоянието се съдържа и информацията, събрана по време на съвместните операции на Frontex, и също информацията за предграничната зона. Освен това Frontex подпомага държавите членки в откриването на малки плавателни съдове посредством тясно сътрудничество с други агенции на ЕС, като например Европейската агенция за морска безопасност и Спътниковия център на ЕС.

ЕВРОСУР позволява на държавите членки да реагират по-бързо не само на отделни инциденти, но също така и при критични ситуации, възникнали по външните граници. За тази цел външните сухоземни и морски граници са разделени на "гранични участъци" и за всеки участък се определя ниска, средна или висока "степен на въздействие", подобно на светлините на светофар. Този подход дава възможност за установяване на горещите точки по външните граници, като се прилага стандартизирана реакция на национално, и ако е необходимо, на европейско равнище.

Специален акцент бе поставен върху гарантиране на спазването на основните права и задължения съгласно международното право. Например трябва да се дава предимство на уязвимите лица, като децата, непридружените малолетни или непълнолетни лица или лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.