EP

EP

В ЕС погват фиктивните бракове

на европейските граждани да живеят и работят в друга държава от Съюза. Съвместната отговорност на държавите-членки е приета днес от Европейската комисия. В подкрепа на усилията на държавите членки за постигане на тази цел Комисията предлага пет конкретни действия за укрепване на правото на свободно движение и за подпомагане на държавите членки да извлекат ползите от него.

Над 14 милиона граждани на ЕС живеят в друга страна от Съюза. Правото да живееш, работиш и учиш навсякъде в ЕС, правото на свободно движение, е най-високо цененото от европейците право. Работещите в ЕС се възползват от това право още от създаването на Европейския съюз, тъй като то е заложено в първия европейски договор от Рим от 1957 г.

Свободното движение на гражданите е неразделна част и основна причина за успеха на единния пазар. То стимулира икономическия растеж, като позволява на хората да пътуват, пазаруват и работят в различни страни и осигурява на предприятията по-широк набор от талантливи кандидати за работа. Трудовата мобилност между държавите от ЕС допринася за подобряване на съответствието между търсените и предлаганите работни умения на фона на застаряването на населението и на значителните различия между пазарите на труда в Съюза.

Освен това правилата на ЕС за свободното движение съдържат редица защитни механизми, които позволяват на държавите членки да предотвратяват злоупотреби.

За да отвърне на опасенията на някои държави относно прилагането на правилата за свободно движение на практика, Комисията определя пет действия, които би трябвало да помогнат на националните и местните органи да:

- се борят с фиктивните бракове: Комисията ще помага на националните органи да прилагат правилата на ЕС, които им позволяват да се справят с евентуални злоупотреби с правото на свободно движение като изготви наръчник за борба с фиктивните бракове

- прилагат правилата на ЕС за координация на социалната сигурност: Комисията си сътрудничи тясно с държавите членки, за да изясни критериите за обичайно пребиваване, използвани в правилата на ЕС за координация на социалната сигурност, в практическо ръководство, което ще бъде публикувано в края наг. Тези строги критерии гарантират, че гражданите, които не работят, могат да получат достъп до социално осигуряване в друга държава само след като действително са преместили своя център на интереси в нея (например тяхното семейство живее там)

- се справят с предизвикателства, свързани със социалното приобщаване: подпомагане на държавите да използват повече Европейския социален фонд за целите на социалното приобщаване. От 1 януариг. поне 20 % от средствата, отпускани по линия на ЕСФ, трябва да се изразходват за насърчаване на социалното приобщаване и за борба с бедността във всяка страна от ЕС.

- насърчават обмена на добри практики между местните органи: Комисията ще помогне на местните власти да споделят знания от цяла Европа, за да се справят по-добре с предизвикателствата на социалното приобщаване. До края на година Комисията ще изготви проучване за оценка на въздействието на свободното движение върху шест големи града, а през февруари 2014 г. ще покани кметове, за да обсъдят предизвикателствата и да обменят добри практики

- гарантират прилагането на правилата на ЕС за свободно движение на местно равнище: до края на годината. Комисията ще подготви в сътрудничество с държавите членки онлайн курс на обучение, за да помогне на служителите в местните органи напълно да разбират и прилагат правата за свободно движение на гражданите на ЕС. Понастоящем 47% от гражданите на ЕС казват, че проблемите, които срещат, когато се преместят да живеят в друга страна от ЕС, се дължат на факта, че длъжостните лица в местните администрации не са достатъчно запознати с правата за свободно движение на гражданите на ЕС.