В Поморие с обществено обсъждане на бюджета на 1 февруари за настоящата година е в размер на 21 194 000 лева в това число - текущ бюджет от 16 782 669 лева, за държавни дейности са предвидени – 6 959 990 лева, за дофинансирани държавни дейности - 682 431 лева, за местни дейности - 9 140 248  лева. Капиталовата програма на общината за 2011 година е  4 411 331 лева.

Очакваните данъчни приходи са за 6 008 000 лева при 4 617 364 реализирани приходи за 2010 година. От патентен данък приходите са изчислени на 150 000 лева, от данък върху недвижимите имоти - 1 210 000 лева, от данък върху превозното средство - 426 000 лева, от данък при придобиване на имущество - 3 995 000 лева. От туристически данък се очаква в хазната да влязат 225 000 лева. Неданъчните приходи са изчислени на 6 196 888 лева, общинските такси - 2 641 505 лева. Приходите от глоби и санкции са изчислени на 14 000 лева. Всички собствени приходи са в размер на 12 204 888 лева. Това прави със 151,83 % на сто спрямо отчета за 2010 година в това число - данъчни приходи от 6 008 000 лева, неданъчни приходи - 6 196 888 лева.

Собствените приходи представляват 57,59 % от всички приходи по бюджет 2011 година.

Разходите по пера са както следва:

- държавни служби - 2 016 587 лева в това число държавно финансиране 978 554 лева, а общинското финансиране е в размер на 1 038 033 лева.

Предоставените от държавата средства осигуряват работните заплати, други възнаграждения на персонала  и осигурителни вноски от работодателя на персонал в дейност "Общинска администрация". Общинското финансиране осигурява средства за: възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници; издръжка на администрацията в Поморие, кметствата и Общински съвет; помощи по решение на общинския съвет 20 000 лева.

- отбрана и сигурност - 270 926 лева в това число държавно финансиране - 74 166 лева, а общинското - 196 760 лева

- образование - 5 523 880 лева в това число държавно финансиране - 4 487 822 лева, а общинското - 1 036 058 лева.

Всички училища са на делегиран бюджет.

Споделена отговорност за тази функция остават Целодневни детски градини, като държавна отговорност са брутните трудови разходи на персонала, а разходите за издръжка и капиталовите разходи са за сметка на местните приходи.

- здравеопазване - 336 206 лева в това число държавно финансиране - 212 626 лева, общинско - 123 580 лева.

- социално подпомагане и грижи - 1 328 105 лева в това число държавно финансиране - 986 349 лева, общинско - 341 756 лева

- жилищно строителство, БКС и околна среда - 4 271 005 изцяло общинско финансиране

- култура, религия - 930 336 лева - държавно финансиране - 202 160 лева, общинско - 728 176 лева

- икономически дейности и услуги - 2 066 111 лева, общинско финансирена

- средства за резерв и непредвидени и неотложни разходи - 18 313 лева.