Преброяването ще се проведе от 14-ти до 17-ти януари. Снимки Михаил Илиев

Преброяването ще се проведе от 14-ти до 17-ти януари. Снимки Михаил Илиев

100 доброволци и членове на Българско дружество за защита на птиците ще участват в 45-то преброяване на зимуващите водолюбиви птици. То ще се проведе от 14-ти до 17-ти януари съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда. В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще дадат отговор на въпроса: "Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?".

"Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората", коментира Свилен Чешмеджиев, координатор на преброяването от БДЗП. "Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас", допълни той.

Още през ноември 2020 година бяха наблюдавани първите струпвания на северни видове, които редовно зимуват в нашата страна, като например големите белочели и червеногушите гъски, тръноопашатите потапници, звънарките, гмуркачите, нирците и др. Последните дни на миналата година бяха необичайно топли за периода, което от своя страна е причина за ниския  брой на зимуващите гъски. Въпреки това, в налачото на годината, по време на редовния мониторинг, екип на БДЗП наблюдава рекордни струпвания на 830 къдроглави пеликана и 1760 тръноопашати потапници в района на Бургаските езера.  

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като ушатия гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.

Галерия