В процеса на обучение бяха обяснени целите на проекта, дидактическите дейности, функционалностите на платформата за електронно обучение. Снимки ПГМЕЕ

В процеса на обучение бяха обяснени целите на проекта, дидактическите дейности, функционалностите на платформата за електронно обучение. Снимки ПГМЕЕ

В ПГМЕЕ успешно приключи  Eвропейски проект „BoostClass 2.0“, съфинансиран по програма Еразъм + целящ да създаде обща рамка между участващите страни (Италия, България, Румъния и Испания) за идентифициране на преподаване и учебен подход за ефективно насърчаване и прилагане на интегрирането на нови технологии в образованието на възрастни.

Създадена бе рамка за интегриране на нови технологии в образованието за възрастни, беше разработена учебна среда, където учители могат да подобрят своите дигитални умения и да увеличат знанията си за най-използваната методология на преподаване, за да въведат технологията в класната стая. След това обучените учители имаха възможност да тестват със своите ученици и двете предложени методологии: обучение, базирано на проекти, и епизоди на ситуирано обучение.

Реализацията на работата по проекта започна през януари 2022 г. и продължи до юни 2022 г. От ПГМЕЕ бяха включени 15 учители, които бяха обучени в разработена за целта платформа /платформа „Мудъл“/. В процеса на обучение бяха обяснени целите на проекта, дидактическите дейности, функционалностите на платформата за електронно обучение, как да преосмислят границите на класовете чрез използване на възможностите на ИКТ; как да се разработи и проектира ефективна система за оценяване и оценка за дистанционно обучение, как да се повиши мотивацията на възрастните обучаеми чрез използването на технологията, как да се прилагат ефективно комбинираните педагогически подходи като проектно-базирано обучение, епизоди на ситуирано обучение. Курсът беше структуриран в 4 модула. Учителите използваха някои от цифровите инструменти, предложени в обучението, като приложиха една от популяризираните методологии: проектно-базирано обучение или епизоди на ситуирано обучение. Идентифицираха се две добри практики на национално ниво в обучението на възрастни. Внедрена беше новата учебна програма и развитие на проектната работа с учениците. Бяха постигнати целите на проекта, а именно:

- Подобриха се уменията и способностите на учителите да насърчават и развиват езикови и дигитални умения в своите обучаеми чрез участие в пилотната фаза. Подобриха се дигиталните умения.

- Подобриха се уменията за създаване, управление и доставка на цифрово съдържание и ресурси.

- Подобриха се процесите на преподаване чрез проблемно базиран подход на обучение и епизоди на ситуирано обучение.

- Укрепи се  системата за оценка и оценка в дистанционното обучение за подобряване на гъвкавостта на преподаване и учене.

Повиши се мотивацията на обучаемите чрез използване на технологични приложения и цифрови инструменти в класовете за подобряване на социалното включване, фокусирано върху подобряване на езиковите умения.

Финалният семинар бе организиран на 9 септември от CPIA Formia в края на дейностите по проекта BoostClass 2.0. Събитието достигна 117 души сред директори, учители, публични власти, студенти и обща аудитория. Беше чудесна възможност да се представят постигнатите крайни резултати и да се споделят добри практики в образованието за възрастни. 

Галерия