10.1% от чужденците, които са се преместили да живеят в региона, са избрали Поморие. Снимка Петя Добрева

10.1% от чужденците, които са се преместили да живеят в региона, са избрали Поморие. Снимка Петя Добрева

18 815 души са декларирали, че са пребивавали извън област Бургас за повече от една година през периода 1980 - 2021 г. и са се завърнали или са пристигнали в област Бургас през същия период, сочат данни от националното преброяване на Националния статистически институт към 7-ми септември 2021 година.

Българските граждани, завърнали се в област Бургас през наблюдавания период, са 14 217, или 75.6% от всички посочили, че са пребивавали в чужбина. Мъжете са 7 902 (55.6%), а жените - 6 315 (44.4%).

Най-висок е делът на лицата на възраст 40 - 49 навършени години към 7-ми септември 2021 г. - 22.2%, или всеки пети от завърналите се в областта. Етническата структура на завръщащите се български граждани е сходна с етническата структура на населението - 84.3% от тях са се самоопределили към българската етническа група, 10.2% към турската и 1.6% към ромската.

Най-много български граждани са се завърнали в област Бургас от Обединеното кралство - 2.6 хил., или 18.0%, следва Германия - 2.2 хил., или 15.7%, Гърция - 1.3 хил., или 9.2%, и Руска федерация - 1.3 хил., или 8.9% от пребивавалите в чужбина. Най-висок е делът на установили се в община Бургас, завърнали се български граждани - 62.3%.

Чуждите граждани, пристигнали в област Бургас през наблюдавания период, са 4 598. Мъжете са 2 016, или 43.8%, а жените - 2 582, или 56.2%. Преобладават гражданите на страни от Европа - 89.3%, и Азия - 9.3%. от всички пристигнали в областта чужденци. Най-висок е делът на чужденците, установили се в общините Бургас - 48.6%, Несебър (24.0%), и Поморие (10.1%).