Данните са от проучване на Националния статистически институт. Снимка Архив Черноморие-бг

Данните са от проучване на Националния статистически институт. Снимка Архив Черноморие-бг

372.92 лева е линията на бедност на месец н алице от домакинство в област Бургас през 2018 година, според данни от изследването "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)" направено от Националния статистически институт. При този размер на линията под прага на бедност са били 22.7% от населението на областта.

Основни индикатори за бедност в област Бургас

 

2014

2015

2016

2017

2018

Линия на бедност - средномесечен размер - лв.

318.3

315.3

321.8

365.6

372.9

Относителен дял на бедните - % от населението

21.1

21.2

20.5

25.7

22.7

Относителен дял на бедните преди получаване на социалните трансфери - % от населението

39.9

41.0

43.6

48.0

44.9

Относителен дял на бедните преди получаване на социалните трансфери, с включени пенсии - % от населението

25.4

26.3

26.4

31.6

29.6

Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от населението (S80/20)

7.2

8.7

6.7

8.8

5.8

Неравенство в разпределението на дохода /Коефициент на Джини

34.2

38.9

34.7

38.2

31.8

 

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта се увеличава с 2.0%, докато общо за страната остава непроменен, а относителният дял на бедното население в областта намалява с 3.0 процентни пункта. В област Бургас относителният дял на бедност при мъжете е 20.6%, а при жените - 24.7%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 4.1 процентни пункта при 3.0 процентни пункта за страната (мъже - 20.4% и жени - 23.4%). В сравнение с 2017 г. в област Бургас делът на бедните при мъжете намалява с 3.2 процентни пункта, а при жените - с 2.8 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2018 г. в област Бургас показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 22.7% до 29.6%, или с 6.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 44.9%, или с 22.2 процентни пункта.

През 2018 г. най-висок размер на линия на бедност има област София (столица) - 513 лв., с равнище на бедност 20.1%, а с най-нисък размер на линията на бедност са областите Монтана – 240 лв. и Пазарджик - 239 лв. с равнище на бедност - съответно 26.2 и 21.8%. През 2018 г. област Бургас се нарежда на 4-то място в страната по размер на линия на бедност - 373 лв след област Варна (383 лв.) и преди област Пловдив (369 лева). През 2017 г. областта е била на 8-мо с 366 лева.