С най-висок относителен дял за 2020 г. в област Бургас е сектор Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 34.4% от общия брой на отчетените предприятия. Снимката е илюстративна

С най-висок относителен дял за 2020 г. в област Бургас е сектор Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 34.4% от общия брой на отчетените предприятия. Снимката е илюстративна

В микропредприятията работят 42.1% от всички заети в областта, в малките предприятия - 23.3%, в средните предприятия - 18.5%, а в големите предприятия - 16.1%. Заетите лица през 2020 г. в нефинансовите предприятия в област Бургас са 107 595, или с 11.3% по-малко в сравнение с предходната година. Това сочат данните на Националния статистически институт.

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Бургас, са 28 981, или с 6.4% по-малко в сравнение с 2019 година. Най-голямо е намалението в сектор "Култура, спорт и развлечения" - с 23.9%  и сектор "Транспорт, складиране и пощи" - с 16.6%, а най-голямо увеличение спрямо предходната година е регистрирано в секторите "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване" - с 13.0% и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 11.0%.

С най-висок относителен дял за 2020 г. в област Бургас е сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 34.4% от общия брой на отчетените предприятия, следван от секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" - 11.7% и "Професионални дейности и научни изследвания" - 8.1%.

Броят на микропредприятията (до 9 заети) е най-голям - 27 398, или 94.5% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 1 336, или 4.6%, а средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 219, или 0.8% от общия брой за областта. Големите предприятия (над 250 заети) са 28, като делът им остава непроменен - 0.1% от нефинансовите предприятия за областта.

Броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба през 2020 г., е 18 894, със загуба  приключват годината 6 492, а с нулев финансов резултат - 3 595.

Реализираните нетни приходи от продажби са на стойност 13 573 млн. лв., което е с 26.0% по-малко спрямо 2019 година. Най-голям е делът на сектор "Преработваща промишленост", в който са реализирани 4 972 млн. лв., или 36.6% от нетните приходи от продажби за областта, следван от сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 33.1% и сектор "Транспорт, складиране и пощи" - 7.9%.

През 2020 г. нефинансовите предприятия в област Бургас са произвели продукция в размер на 9 984 млн. лв., което е с 31.9% по-малко в сравнение с предходната година.

Водещ в икономиката на областта по този показател е сектор "Преработваща промишленост", в който е произведена продукция в размер на 5 102 млн. лв., или 51.1%, следван от сектор "Транспорт, складиране и пощи" с произведена продукция за 1 064 млн. лв., или 10.7% и сектор "Строителство" с произведена продукция в размер на 996 млн. лв., или 10.0% от общата продукция за областта.