Питането бе отправено от народният представител Галя Желязкова. Снимка ГЕРБ - Бургас

Питането бе отправено от народният представител Галя Желязкова. Снимка ГЕРБ - Бургас

Агенцията за социално подпомагане, която покрива Бургас и региона, ще получи над 48 млн. лева до края на 2019 година. Това стана ясно в отговор на питане, отправено от бургаския депутат от ГЕРБ Галя Желязкова към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

"Безспорно ресорното министерство работи в посока повишаване заетостта и квалификацията на работната сила, борбата с безработицата и по-доброто социално включване За мен, като депутат и за широката общественост, е важно да знаем дейтали от работата на МТСП. Финансовите измерения също са от значение, те са отражение на политиките, които се осъщестяват в тази сфера", заяви Желязкова.

По данни, изнесени от министър Петков, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." Бургас е сред бенефициентите, а до края на месец март 2019 г. по нея са обявени общо 106 процедури за кандидатстване. В сферата на пазара на труда в област Бургас са сключени 38 договора на обща стойност над 8,3 млн. лева.

Информация бе дадена и за бюджетни програми на Агенцията по социално подпомагане (АСП). По тях за 2018 г. в областта са изплатени около 42,5 млн. лева, а за 2019 г. са предвидени над 48 млн. лева. В област Бургас функционират 33 социални услуги за деца, включително от резидентен тип, делегирана от държавата дейност с общ капацитет 648 места. Към края на февруари функционират 36 социални услуги за пълнолетни лица.

АСП подпомага живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация лица с храни – чрез индивидуални пакети хранителни продукти и "топъл обяд" в обществени трапезарии. През 2019 г. пакети са получили и предстои да получат 10 636 лица и семейства от уязвимите групи от област Бургас, а "топъл обяд" в трапезариите на 5 общини ще получат 2 520 потребители.

В рамките на проекти на Агенцията по заетостта по ОПРЧР за стимулиране активността и мотивиране на младежите до 29 г. включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост в област Бургас са включени 588 лица от 6 общини.З а включване в заетост на 754 безработни и неактивни хора над 30 г. в област Бургас са подписани общо 177 договора с работодатели за 6,3 млн. лева. 607 работещи лица са получили своите ваучери за включване в обучения за професионална квалификация или ключова компетентност.

"Агенцията по заетостта също се стреми да прилага широк набор от инструменти и услуги за безработни лица и работодатели. Тук област Бургас отново не е пренебрегната. За 2019 г. е предвидено да се реализират в цялата страна 17 национални програми и проекти и 27 насърчителни мерки за заетост и обучение. За Област Бургас към 28-ми фувреари 2019 г. са утвърдени 2 085 716 лева, за осигуряване на заетостта на общо 443 безработни лица и за включване в обучение на 265 лица", коментира бургаският депутат.

От получения отговор стана ясно, че по фонд "Социална закрила" за  област Бургас през 2018 и 2019 г. са отпуснати финансови средства за проекти и инициативи - над 400 000 лева. Те са за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги. През 2018 и 2019 г. на територията на област Бургас са одобрени 5 проекта за общо 570 670 лева, като трите от 2018 г. са вече реализирани. Обновени са детска градина в с. Равнец,  Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в град Бургас и спортно игрище в училищен двор, село Кошарица, община Несебър.