Според българското законодателство в областта на закрилата на детето такива деца са считани за деца в риск. Снимката е илюстративна

Според българското законодателство в областта на закрилата на детето такива деца са считани за деца в риск. Снимката е илюстративна

Десетки непридружени малолетни и непълнолетни деца пристигат у нас след кървавото нападение на терористите в района на ивицата Газа в търсене на спасение и нормален живот в страната ни, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Според българското законодателство в областта на закрилата на детето такива деца са считани за деца в риск. В подобни случаи социалните работници от отделите "Закрила на детето" към териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП) оказват съдействие и подкрепа и ги консултират относно техните права.

Изпълнителният директор на АСП д-р Надя Танева се ангажира подразделенията на агенцията по места да положат максимални усилия преди всичко в събирането на подробна информация за всички тях. Социалните работници могат да окажат педагогическа, психологическа и правна помощ, както и социална подкрепа. Особено необходими ще бъдат консултациите с психолози с цел преодоляване на ужаса от преживяното. Като деца в риск те могат да получат закрила чрез настаняване за отглеждане в семейства на роднини и близки или в приемни семейства, както и чрез настаняване в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа съобразно техните потребности. Ще им се осигури възможност за редовно посещаване на училище и др.

Д-р Танева призовавава всички структури на агенцията да работят методично и упорито в тази насока и да се стремят да оказват бърза и адекватна помощ на децата! Нека тук, в нашата страна, те да се почувстват в безопасност, да усетят реална закрила и грижа.