Най-голямото намаление на наети лица е регистрирано в хотелиерството и ресторантьорството. Снимката е илюстративна

Най-голямото намаление на наети лица е регистрирано в хотелиерството и ресторантьорството. Снимката е илюстративна

1 363 лева е средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. в област Бургас при 1 743 лева средна за страната, сочат данни на Националния статистически институт.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г., област Бургас се нарежда на 13-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 2 390 лева, а най-ниска - в областите Кюстендил -1 161 лева, Благоевград - 1 171 лева и Хасково - 1 187 лева.

През третототримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас намалява спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 0.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са "Култура, спорт и развлечения" - с 5.9% и "Други дейности" - с 4.9%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. нараства с 14.7%, в обществения сектор нарастването е с 13.2%, а в частния сектор - с 15.2%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2022 г. намаляватс 11.6 хил, или с 9.6%, спрямо края на юни 2022г., като достигат 109.0 хиляди.

Спрямо края на юни 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Култура, спорт и развлечения". Най-голямо увеличениена наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: "Добивна промишленост" и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения".

В края на септември 2022 г. в сравнение със същия период на 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6 хиляди. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: "Професионални дейности и научни изследвания" и "Административни и спомагателни дейности", а най-голямо увеличение в "Добивна промишленост" и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения".

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети" - със 17.1% и "Преработваща промишленост" - с16.2%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.