Скандалът с точката, на която се намира Гъбката разбуни духовете и коментарите около Наредбата. Снимка Архив Черноморие-бг

Скандалът с точката, на която се намира Гъбката разбуни духовете и коментарите около Наредбата. Снимка Архив Черноморие-бг

Общинският съветник Боян Дяков от групата на "Консервативна България" (новото име на партия НФСБ) внесе докладна записка с предложения за изменения и допълнения във внесения на 9-ти януари проект за промени в Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас.

Вносителите – общинските съветници от "Консервативна България" и техни колеги от БСП, СЕ и независими, предлагат схемите за поставяне на преместваеми обекти със съответно отразяване и актуализиране на информацията за свободните позиции и срока на валидност на вече заетите да се публикуват на официалната интернет страница на Община Бургас, с което ще се постигне по-голяма публичност и прозрачност, както на местата за поставяне на  преместваеми обекти, така и на свободните позиции и срока на валидност на вече заетите.

Вносителите предлагат свободните позиции, за които в рамките на два последователни месеца не са постъпили заявления, да се заличат в схемата.

Друго предложение е, едно физическо или юридическо лице да има право да ползва не повече от един преместваем обект на територията на съответната териториална дирекция, с изключение на преместваеми обекти, които са  кратковременни; разположени в частни имоти или в имоти, обект на концесионни или приравнени на тях наемни договори. Целта е да се осигури условия за реална конкуренция и предотвратяване на установяване на монополно или господстващо положение в една териториална дирекция при поставянето на преместваеми обекти.

Предлага се и възможност заявленията, както и приложенията към тях, необходими за поставяне на преместваеми обекти, да могат да се подават и по електронен път, ако лицето има електронен подпис. Това би осигурило по-голяма бързина на административното производство.

В случаите, когато е подадено повече от едно заявление за поставяне на преместваем обект на определена позиция, се предлага комисията по чл. 6, с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете си да приема мотивирано предложение до съответния директор на дирекция "Център за административни услуги" при Община Бургас кое заявление да уважи и да издаде разрешение при условията и по реда на чл. 8.

Към момента е налице празнота в Наредбата относно условията и реда за определяне на позиция за преместваем обект при наличие на повече от едно подадено заявление, което според вносителите налага това допълнение.

"Сега при подаване на заявление за поставяне на преместваем обект от повече от един кандидат за определена позиция, за спечелил същата се приема заявителят, подал първи по ред своите документи. Подобен подход обаче не е регламентиран в действащите разпоредби на Наредбата. Нещо повече – съществуващото положение създава напрежение между заявителите и длъжностните лица, приемащи заявленията за поставяне на преместваем обект на определена позиция и поражда основателни съмнения за възможни корупционни практики", коментират общинските съветници, подписали докладната записка.

Те не споделят предложения вариант за разрешаване на съществуващия казус посредством въвеждане на търг с наддаване за размер на заплащаната наемна цена, защото в случая се заплащат такси с точно определен размер, съгласно чл. 9 от Наредбата. След като съдът онмени досегашния чл. 7, остава неприложим и вариантът с конкурс за "допълнителни инвестиции за благоустрояване".

Вместо това вносителите предлагат при две и повече заявления за една и съща позиция за поставяне на преместваем обект комисията по чл. 6 от Наредбата да приеме мотивирано предложение с гласовете на повече от половината от членовете си до съответния директор на Дирекция „Център за административни услуги“ при Община Бургас кое заявление да уважи и да издаде разрешение при условията и по реда на чл. 8 от Наредбата.

"С въвеждането на мотивирано предложение, прието с повече от половината от гласовете на членуващите в комисията, ще се осигури обективно и безпристрастно разглеждане на подадените заявления, като окончателното решение на кого да бъде издадено разрешение за поставяне на преместваем обект остава в правомощията на съответния директор на Дирекция „Център за административни услуги“ при Община Бургас", изтъкват в мотивите си вносителите Боян Дяков, Ивайло Русинов, Костадин Андонов, Стоян Коляров, Васил Иванов, Росен Топкаров, Красимир Калудов и Диян Георгиев.

Припомняме, че към момента разпределянето на преместваемите обекти в Бургас се случва на принципа "първи по време, първи по право", което разбуни духовете в морския град, след като се оказа, че емблематичният павилион „Гъбката“ на входа на морската градина няма да може да остане на това място.