Най-значимо е увеличението на наетите лица в сектор Хотелиерство и ресторантьорство - 18.8%. Снимката е илюстративна

Най-значимо е увеличението на наетите лица в сектор Хотелиерство и ресторантьорство - 18.8%. Снимката е илюстративна

Област Бургас се нарежда на 12-то място в сравнение с останалите области на страната по показателя средна брутна годишна работна заплата през 2021 г., сочат данни на Националния статистически институт. Най-висока средна годишна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 25 724 лева, а най-ниска - в областите Благоевград - 12 226 лева, Кюстендил - 12 719 лева и Видин - 12 855 лева.

В област Бургас средната брутна годишна работна заплата за 2021 г. е 14 852 лева при 18 733 лева средна за страната. 

През 2021 г. средната брутна годишна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо 2020 г. с 10.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 29.2%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 29.0% и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" - с 22.6%.

Спрямо 2020 г. средната годишна работна заплата през 2021 г. нараства в обществения сектор с 14.5%, а в частния сектор - с 8.5%.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 110 762, което представлява 4.9% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2020 г. броят на наетите лица в област Бургас се увеличава с 2 527 души или с 2.3%.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в тринадесет икономически дейности - най-значимо в "Хотелиерство и ресторантьорство" (18.8%), "Финансови и застрахователни дейности" (6.8%) и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" (5.6%). Намаление се наблюдава в 6 от общо 19 икономически дейности - в "Операции с недвижими имоти" (10.0%) и "Транспорт, складиране и пощи" (5.0%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 16.1 и 15.9%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г. областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.