Най-голям е делът на наетите по трудови правоотношения в сектор хотелиерство и ресторантьорство - със 17.2%. Снимка Архив Черноморие-бг

Най-голям е делът на наетите по трудови правоотношения в сектор хотелиерство и ресторантьорство - със 17.2%. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаско на 14-то място по средна брутна заплата след Перник и Плевен, сочат данни на Националния статистически институт. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2023 г. са 122.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 17.2% и „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 15.9%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. е 1 504 лв., при 1 957 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г., област Бургас се нарежда на 14-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 2 697 лв., а най-ниска - в областите Видин - 1 288 лв., Кюстендил - 1 291 лв. и Благоевград- 1 296 лева.

През второто тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 3.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Добивна промишленост“ - с 34.7% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ - с 20.3%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. нараства с 10.2%, в обществения сектор нарастването е със 7.9%, а в частния сектор - с 11.1%.