Кметът на Варна Иван Портних (в средата) и част от екипа му представиха пред медиите проекта за бюджет на Общината за настоящата година. Снимка Община Варна

Кметът на Варна Иван Портних (в средата) и част от екипа му представиха пред медиите проекта за бюджет на Общината за настоящата година. Снимка Община Варна

Бюджетът на Варна за 2021 г. ще е с 64 630 000 лева по-висок от предходната година. То става ясно от проекта за бюджет на морската община, който бе представен от кмета Иван Портних и част от екипа му. Макро рамката е 556,7 млн. лева. За сравнение през 2020 година той е бил в размер на 492 070 000 лева. Предвижда се реализиране на проекти със средства от Европейския съюз в размер на 68 630 000 лв.

През 2020 година Варна с бюджет от 492 070 000 лева

"Проектобюджетът на Варна за 2021 година бе подготвен в безпрецедентна обстановка, породена от световната пандемия и несигурната бъдеща траектория на развитие на Covid 19 върху обществения живот и икономиката. Непланираните разходи, отлагането на редица данъци и ставки бяха огромно предизвикателство. Успяхме да се справим", каза в началото на брифинга пред журналистите кметът Иван Портних. Предстои публично обсъждане с обществеността, както и разглеждане в комисии на Общинския съвет.

В условията на световна пандемия Община Варна завърши годината със стабилни финансови показатели и без неразплатени задължения. Добрата финансова кондиция бе поддържана без увеличение на данъчната тежест за варненци и въпреки изпълнените три пакета от икономически мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса. В края на годината финансова дисциплина на Варна получи достойна оценка. БАКР потвърди кредитния рейтинг на Община Варна, с което се доказа доброто финансово състояние, въпреки неблагоприятната макроикономическа обстановка.

"Финансовата стабилност ни мотивира да погледнем спокойно към външни възможности за финансова подкрепа – за съфинансиране на проекти по оперативни програми на ЕС и за промяна на градската среда. Това са проекти за читалище, детски градини и ясли, училища, междублокови пространства", коментира кметът Иван Портних.  В тази връзка община Варна предоставя на широко публично обсъждане проектите, за които ще бъде използвано дългово финансиране от 80 млн. лева.

"Проектобюджетът на Варна за 2021 година отговаря на всички нормативни изисквания, включително на чл. 32 от Закона за публичните финанси. Според него годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината", поясни Стефка Господинова, директор на дирекция "Финанси и бюджет" в Община Варна. Тя допълни, че проектобюджетът ще бъде променен с окончателния размер на преходния остатък и преходните обекти, след годишното приключване на финансовата 2020 г и изготвянето на годишния отчет на общината за м.г. По указания на министерството на финансите срокът за представяне на отчета е 22.02.2021 г.

"Основен фокус в проектобюджета на Варна за 2021 г е поставен върху функциите, които са пряко свързани с живота на хората – увеличени са средствата на всички дейности, важни за гражданите - образование, здравеопазване, социални дейности. Местните данъци и такси няма да бъдат увеличавани, което е важна подкрепа за хората и бизнеса. Продължава решаването на локални и дългогодишни проблеми в кварталите - благоустрояване на междублоковите пространства, промяната на градската среда пред домовете на хората. Община Варна ще продължи да инвестира ресурси в подкрепа на проекти, които подпомагат бизнес развитието на града – като Икономическата зона, която разработваме съвместно с Община Аксаково, капиталовата програма, която гарантира развита градска среда", коментира кметът.

През 2021 г. функция "Образование" ще разполага със 184 790 000 лева, което е 38% от макрорамката на проектобюджета. Като Град на знанието Община Варна и тази година отделя най-много средства за образование. Това е увеличение с 30 769 000 лева спрямо първоначалния бюджет на 2020 г. Предвижда се увеличение на заплатите на педагогическия персонал средно с 15%. Инвестиции в образователна инфраструктура са свързани с изграждане на 12 нови сгради и пристройки на училища, детски градини и ясли във Варна. За тях са осигурени средства в размер на 31,2 млн. лева от правителството. Със съфинансиране на Община Варна.

Функция "Здравеопазване" е с макрорамка от  26 335 000 лева. Увеличението спрямо първоначалния бюджет на 2020 г. с 2 617 000 лева. Гарантирани 16 общински програми за профилактика на заболявания, на  стойност 329 000 лв. Осигурени средства по КТД за работещите в общинското здравеопазване. Продължава финансирането на лечебни заведения в общината чрез отпускане на капиталови трансфери. Заложени са разходи за борба с COVID-19 - закупуване на лични предпазни средства, дезинфекционни препарати и др. Продължават ремонтите на детска ясла "Чуден свят" и детска ясла "Роза".

За функция "Социални дейности" са заложени 21 983 000 лева. Увеличението е с 4 796 000 лева, спрямо бюджета за 2020 г. Богатата социална програма ще разполага с 4 040 539 лева. Тя ще бъде обогатена с нова услуга - Асистентска подкрепа за асистентски услуги за хора с увреждания, включително за деца, на стойност  2 901 080 лева.

Функция "БКС / Инженерна инфраструктура" е с макрорамка от 157 080 000 лева. Увеличението спрямо 2020 г. с 58 266 000 лева. Предвидено е благоустрояване на междублокови пространства на територията на целия град. Капиталова програма е на стойност 181 499 976 лева, от които 121 112 584 лева. От бюджета и 60 387 392 от оперативни програми и проекти. Част от мащабните проекти са пълно обновяване на "Кайсиева градина", "Владислав Варненчик" - II и III м. р.; Проектиране на реконструкция на бул. "Цар Освободител" в участъка от бул. "Васил Левски" до пътен възел Летище; Предпроектни проучвания за скоростен екологичен транспорт (леко метро); Актуализация на проект "Продължение на ул. "Атанас Москов" към Южна промишлена зона; Проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение през Кокарджа дере, свързващо улица "Генерал Георги Попов" и улица "Подвис" (за улеснение на много хора в района).

За функция "Култура, спорт" са предвидени 19 561 000 лева. Пандемията показа, колко е важно да можем да предлагаме услуги на гражданите в електронна среда. Към момента Община Варна работи с 52 броя електронни услуги, осигурен е обществен достъп до 28 регистъра с отворени данни. Продължаваме работа са разширяване на възможностите за онлайн комуникация с гражданите, коментира кметът. В сферата на екологията са предвидени 5 088 824 лева за озеленяване, 3 200 000 лева за осветление. Предстои реализацията на проект "Екологично чист транспорт на Варна".