Това е първата докладна записка, която Даниела Божинова входира, след като положи клетва като общински съветник на 26 май. Снимка Черноморие-бг

Това е първата докладна записка, която Даниела Божинова входира, след като положи клетва като общински съветник на 26 май. Снимка Черноморие-бг

Даниела Божинова - общински съветник от коалиция "Демократична България - Обединение" в местния парламент в Бургас входира първата си докладна записка, след като положи клетва на мястото на Димитър Найденов. Найденов напусна ОбС - Бургас, след като бе избран за депутат в 45-то Народно събрание.

Докладната записка на Божинова е свързана с конкретни промени в Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас. В нея тя предлага да бъде въведена нова глава, която да регламентира събранията, митингите и манифестациите и подобни масови прояви на открито. "Тази част напълно отсъства от настоящата Наредба, но която става все по-актуална със засилване на протестната активност на гражданите в България и глобално", мотивира се Даниела Божинова. Според нея, ако промените в Наредбата бъдат приети от колегите й в местния парламент, това ще гарантира едновременно правото на протест и безопасността/обществения ред на участниците в него.

За да изготви докладната записка с проекта за изменение, тя е прегледала 10 общински наредби, третиращи организацията и провеждането на масови прояви, на първо място наредбите на Столична община, Пловдив и Варна. "Проведох срещи и разговори с участници и наблюдатели на прайд парада и контрапрайд митинга в Бургас, с директора на Областна дирекция на МВР в Бургас старши комисар Калоян Калоянов, с неправителствени организации, с Български хелзинкски комитет, с Български център за нестопанско право и други", обясни съветникът от "Демократична България - Обединение".

Конкретните промени са следните:

§ 1. Създава се Глава пета "а", съдържаща чл. 33а – чл.33д:

Глава пета "а"

Осигуряване и опазване на обществения ред при провеждане на събрания, митинги и други масови прояви

Чл. 33а. Събрания, митинги и манифестации се провеждат от граждани, сдружения, политически и други обществени организации по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

Чл. 33б. (1) Организаторите уведомяват писмено Кмета на Община Бургас най-малко 72 часа преди началото на манифестация  и 48 часа преди началото на събрание или митинг на открито, като посочват организатора, целта, мястото и времето, а за манифестациите - и пътя на движение съгласно Приложение №1.

(2) В неотложни случаи за събранието или митинга на открито уведомлението по предходната алинея може да се направи в еднодневен срок, а за манифестацията – в двудневен срок.

(3) Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на различни прояви в едно и също време, място и път на движение, кметът на Община Бургас или оправомощено от него длъжностно лице съдейства за постигане на съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви в различно време или място. Постигнатото съгласие се изразява писмено от всички заинтересовани организатори.

(4) В случаите по ал. 3, ако между организаторите не бъде постигнато съгласие, Кметът на Община Бургас или оправомощено от него длъжностно лице предлага писмено промяна на времето, мястото или пътя на движение на по-късно заявената масова проява.

Чл.33в. (1) Кметът на Община Бургас може да забрани провеждането събранието, митинга или манифестацията, когато:

1. има несъмнени данни, че са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;

2. има несъмнени данни, че застрашават обществения ред на територията на Община Бургас;

3. има несъмнени данни, че застрашават общественото здраве при предварително обявена епидемична обстановка;

4. има несъмнени данни, че нарушават правата и свободите на другите граждани;

5. когато не е постигнато съгласие за промяна на времето, мястото или пътя на движение на по-късно заявената/ите масова/и проява/и;

6. когато заявлението за провеждане е подадено след срока, установен в ЗСММ.

(2) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването.

Чл. 33г. За провеждането или непровеждането на масовата проява кметът на Община Бургас уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 33д. (1) Кметът на Община Бургас прекратява обществената проява с мотивирана заповед, когато не е организирана или не се провежда при условията и по реда, установени с тази наредба.

(2) При прекратяване на масовата проява участниците са длъжни да се разотидат.

§ 2. В Глава Шеста "Санкции и контрол", Раздел I "Общи разпоредби" се добавя нов чл. 34а, както следва:

Чл. 34а. Граждани и длъжностни лица, които нарушават установения ред и гаранциите за организиране и провеждане на събрания, митинги или манифестации, се наказват с глоба от 50 до 300 лева., освен ако не подлежат на по-тежко наказание.