Защитните маски са заплатени със средства от бюджета на страната ни

Защитните маски са заплатени със средства от бюджета на страната ни

500 000 защитни маски бяха доставени в България. Те са закупени от България, като транспортните разходи са покрити от Европейския съюз. Инструментът за спешна подкрепа помага за доставянето на жизненоважно медицинско оборудване там, където то е необходимо, и също така помага на държавите членки да транспортират медицински персонал или да приемат пациенти от други държави членки, засвидетелствайки по този начин европейска солидарност. "След успешното доставяне до България на предпазни средства през следващите седмици ще бъдат предприети други операции, заяви комисарят, отговарящ за управлението при кризи", Янез Ленарчич.

Инструментът за спешна подкрепа ще допринесе за транспортирането на стоки, оборудване и пациенти. 220 милиона евро бяха предоставени за подкрепа на:

- Транспортирането на медицински изделия до местата, където са най-необходими, като се финансира товарният превоз на помощ и средства от първа необходимост за държавите - членки на ЕС.

- Прехвърлянето на пациенти между държави - членки на ЕС, или от държави членки в съседни на ЕС държави, когато съществува риск здравните услуги да бъдат претоварени, осигурявайки по този начин лечение за възможно най-голям брой хора.

- Транспортирането на медицински персонал и мобилни медицински екипи с цел придвижване между държавите - членки на ЕС, и в ЕС от други съседни на ЕС държави, за да се помогне на хората там, където има най-голяма нужда от медицинска помощ.

На 17-ти юни Европейската комисия представи на държавите членки процедурите и критериите за кандидатстване за финансиране по линия на пакета от мерки за мобилността. Държавите членки вече могат да изпращат заявленията си на Европейската комисия.

Инструментът за спешна подкрепа (ИСП), чийто бюджет възлиза на 2,7 милиарда евро, бе задействан на 16-ти април 2020 г. Инструментът има за цел да осигури гъвкавостта, необходима за да се отговори на променящите се нужди с преминаването на ЕС от етапа на незабавни ответни мерки по отношение на пандемията към етапите на управлявано излизане и възстановяване от кризата, както и етапа на превенция. Той е насочен към действия, при които общите усилия на равнището на ЕС могат да окажат най-силно въздействие в подкрепа на Съвместната европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19.

ИСП е допълващ инструмент: той се намесва в допълнение към усилията, полагани в рамките на други инструменти на ЕС, като например Механизма за гражданска защита, rescEU, съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, както и националните усилия на държавите членки.

Галерия