Глобата е за неправомерно заустване на отпадни води

Глобата е за неправомерно заустване на отпадни води

Глоба в размер на 759 762 лева е наложена на "ПСОВ Елените" ЕООД,  Община Несебър за заустване на отпадъчни води в Черно море без разрешително за заустване и за превишение на нормите за качеството на крайбрежните моски води, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас.

Служители на еко инспекцията са извършили 132 проверки на 120 обекта. От тях 75 са планови и 57 извънредни. Дадени са 23 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Наложени са две санкции, а постъпилите суми от тях възлизат на 9460.49 лева. Съставени са 15 акта и са издадени 16 наказателни постановления в размер на 21 970 лева. За временно паркиране в природен парк "Странджа" на "Тред Ка" ЕООД и на "Вива България Груп" ЕООД са наложени имуществени санкции по 3000 лева.

За неизпълнение на предписание по реда на Закона за опазване на околната среда са наложени две имуществени санкции в размер на 2000 лева. С по 2000 лева са глобени Община Камено за неизпълнение на условие, определено в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни в повърхностни води, и предприятие за производство на млечни продукти - за заустване на непречистени отпадъчни води над установените емисионни норми.

На шест физически лица са наложени глоби по Закона за биологичното разнообразие. За дейности с отпадъци от черни и цветни метали са глобени 4 физически лица с по 1400 лева.

Акценти в контролната дейност на инспекцията през месеца са проверките на площадки, на които се извършват дейности с отработени масла, пуснати на пазара полимерни торбички в общините Приморско, Бургас, Карнобат и Несебър, трансграничен превоз на отпадъци, както и контрол по условията на издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води и спазването на определените индивидуални емисионни ограничения.  

Предприети са действия по 32 сигнала от "зеления" телефон на РИОСВ-Бургас.