Гумите са едни от отпадъците, които често се използват за горене

Гумите са едни от отпадъците, които често се използват за горене

Инспекторите от Регионална инспекция по околната среда и водите в Бургас ще глобяват автосервизи, ако се отопляват с нерегламентирани отпадъци. Проверките са планирани за декември и са част от засиления контрол върху нерегламентирано изгаряне на отпадъчни материали, масла, гуми, кабели и пластмаси.

При изгарянето на отпадъци се отделят вредни емисии, които увреждат качеството на атмосферния въздух. Тези дейности крият риск, както за здравето на хората, така и за околната среда и са в нарушение на разпоредбите на Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

ЗУО предвижда глоба от 1400 до 50 000 лева за лицата, които нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци. Съгласно чл. 35 от ЗЧАВ, неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух, когато е възможно ограничаването му, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лева.