Един от изходите ще бъде откъм пешеходната улица "Алеко Богориди"

Един от изходите ще бъде откъм пешеходната улица "Алеко Богориди"

Собствениците на интерхотел "България" искат да правят подземен паркинг с капацитет за 100 автомобила. На този етап има изготвен идеен проект, който доказва параметрите на бъдещата инициатива. С инвестиционното намерение  е разгледано и околното пространство, за което е направено предложение да се облагороди, като архитектурно се обвърже с характеристиките на главните пешеходни улици "Александровска" и "Алеко Богориди". За имота, предвиден за озеленяване, където понастоящем е разположена градинката между хотела и Часовника, се предлага внасяне на допълнителна едроразмерна растителност, а настилките да бъдат подменени, за да са в унисон с общата визия на прилежащите пешеходни зони.

Част от пространството, което е включено в проекта е на собственика, но станалата част - градинката и пешеходните зони са общинска собственост.

Според идейното решение възможният паркинг за 100 автомобила е ситуиран подземно в пространството източно и северно от сградата на хотел "България", като транспортният достъп до него се запазва от улца "Митрополит Симеон". Чрез рампа откъм улица "Алеко Богориди" (виж виуализация 1 б.р.), максимално отдалечена от пешеходната зона, може да бъде осъществена връзката към паркинга, който е пред сградата и съществува и в момента.

След извършени подробни хидрогеоложки проучвания в територията е констатирано, че е възможно изграждане на такова съоръжение само на едно подземно ниво и това е отчетено в инвестиционното намерение. 

Реализирането на предложения проект може да стартира след одобряване на Подробен устройствен план от Общинския съвет на Бургас, въз основа на който да бъде учредено право на строеж на инвеститора за изграждане на подземен паркинг, благоустрояване и озеленяване на терена в близост, като част от общата концепция за реконструкция на пешеходните зони на града.

Инвеститорът е насрочил и обществено обсъждане за представяне на проекта пред заинтересованите страни, което ще се проведе онлайн, за да бъдат спазени противоепидемичните мерки.

Галерия