Проектите са почти готови или на финалната права. Снимка Община Бургас

Проектите са почти готови или на финалната права. Снимка Община Бургас

Кметът на Бургас Димитър Николов изпрати до всички бургаски депутати и областния управител Стойко Танков списък с важни проекта за града и региона, които да се вземат предвид при обсъждането на държавния проектобюджет 2022 в парламентарните комисии на Народното събрание.

Подготовката на качествени проекти изисква усилия и екипна работа. Но най-вече отнема много време. За да бъдат оползотворени в максимална степен очакваните европейски средства от Плана за възстановяване и устойчивост, а също и инвестиционните средства от националния бюджет, Община Бургас може да помогне с 28 проекта, повечето от които са напълно готови или пред финал.

"С настоящото писмо се обръщам към Вас за подкрепа при реализирането на важни за жителите на община Бургас и региона инфраструктурни проекти, на които да бъде обърнато внимание при обсъждането на държавния бюджет за 2022 г. Убеден съм, че за всеки един от Вас като народен представител е от особена важност развитието на Бургаска област. Проектите, които Ви представям, целят насърчаване на инвестиционната активност и подобряване на икономическия потенциал на региона чрез подобряване на инфраструктурата и жизнената среда на хората. За повечето от тях Община Бургас има проектна готовност и при държавна подкрепа ще бъдат реализирани. Бих искал да подчертая, че проектите са важни не само за жителите на областния център Бургас, но и за гражданите от останалите общини в региона, а и от съседните области, голяма част от които са ползватели на здравните, инфраструктурните, културните, образователните, спортните обекти и услуги на Бургас. Жителите на Бургас очакват местната власт и държавата да си сътрудничат успешно за подобряване на инфраструктурата, качеството на услугите и привличането на инвеститори. Вярвам, че с общи усилия, независимо от политическата принадлежност, ще можем да отчетем положителни резултати от съвместната ни работа пред нашите съграждани!", се казва в обръщението на кмета Николов към депутатите.

Сред важните за града и региона проекти са изграждането на обходен път на комплекс "Меден рудник", строителството на нова сграда на ПМГ/ГРЕ "Георги Сава Раковски", както и на училището в Сарафово, реконструкцията на ключови улици като "Одрин", "Индустриална" и др., благоустрояване в комплексите, подмяна на Вик мрежата в населени места в общината и др.

 

Ето и приоритетните проекти на Бургас, които имат нужда от държавна подкрепа:

 

Изграждане на инженерна инфраструктура в ПЗ Север – зона „Мадика“ - локално платно на ул. “Проф. Яким Якимов“

Изграждането на локалното платно е част от транспортно-комуникационния план на Бургас и е предназначено за обслужване на прилежащите имоти на производствена и бизнес зона „Мадика“. С неговото реализиране не само ще се подобни комуникацията на икономическата зона, но и извеждането на част от движението в локала ще облекчи трафика по бул. „Проф. Яким Якимов“, който е основно трасе за транзитния поток в посока Южното Черноморие, част от републикански път I-9.

Проектна готовност: Община Бургас разполага с готов технически инвестиционен проект и е в процедура по издаване на Разрешение за строеж.

 

* Изграждане на локално платно с велоалея на ул. „Крайезерна“, ПЗ „Север“

Основното трасе на ул. „Крайезерна“ е изградено и въведено в експлоатация като етап от общия проект през 2018 г. Връзката на локала с главното направление ще се осъществява чрез 2 бр. триклонни кръстовища. Изграждането на локалното платно е част от транспортно-комуникационния план на промишлена зона „Север“ за обслужване на прилежащите имоти. Същият ще позволи пътуващите по ул. „Крайезерна“ директно да влизат в ПЗ „Север“, избягвайки натоварения трафик.

Проектна готовност: Община Бургас разполага с готов технически инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж.

 

* Реконструкция на ул. „Одрин” от кръстовище „Трапезица” до ул. „Проф. Яким Якимов” с изграждане на второ пътно платно

Улица „Одрин“ е една от най-натоварените от първостепенната улична мрежа на Бургас. В нея се концентрира градско движение, обществен транспорт и товарно движение в производствената зона „Север“. Определящо за улицата е нейното стопанско значение.

Проектна готовност: Община Бургас разполага с готов технически инвестиционен проект и е в процедура по издаване на Разрешение за строеж. При осигуряване на финансиране Общината има готовност да стартира процедура по ЗОП за изпълнение на планираните в проекта дейности.

 

* Южен обход на к-с „Меден рудник“ - пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден рудник“, гр. Бургас, до Републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак - Бургас - ГКПП Малко Търново“

„Меден рудник“ е най-големият жилищен комплекс на територията на Бургас, с население от около 90 000 жители - предимно младо и работоспособно население. Голяма част от жителите на комплекса работят в централната градска част на Бургас, в пристанищните терминали, летище, в големите търговски центрове и обслужващи зони, в предприятия в индустриалните зони и по Черноморието. Всички зони за труд са на отстояние от комплекса и изискват придвижване с транспорт. Към момента комплексът е свързан с пътища от републиканската пътна мрежа и улици от първостепенната мрежа на гр. Бургас, главно през една точка – ПВ ЮГ “Бургас – Средец-Созопол“, който е пресечна точка на републикански пътища - път I-9 и II-79.

Община Бургас е възложила изготвяне на проект.

 

* Водоснабдяване с. Твърдица, с. Димчево

През 2016 г. Община Бургас стартира реализацията на първи етап от проект: „Водоснабдяване с. Маринка, с. Твърдица, с. Димчево - община Бургас“, с който се решава въпроса с водоснабдяването на с. Маринка. Този етап е изграден и въведен в експлоатация.

Проблемите с водоснабдяването на село Димчево са сериозни. В момента селото се захранва от местен водоизточник, но качеството на водата е изключително лошо. В Община Бургас постъпват непрекъснато сигнали и жалби на живущи в селото. Проектът предвижда селото да се захранва от деривация Ясна поляна и трасето е логическо обвързано с водопровод, минаващ през селата Маринка и Твърдица. Тъй като водопровода до с. Маринка като първи етап е изграден, остава да се реализират втори другите два етапа – за с. Твърдица и с. Димчево.

 

* Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води кв. „Рудник“ и м.с. „Черно море“, общ. Бургас“ - реконструкция и модернизация на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно със сградни водопроводни отклонения, и изграждане на битова канализационна мрежа, в едно със сградни канализационни отклонения в кв. „Рудник“, гр. Бургас

От 2014 г. на територията на двата квартала са изпълнени инфраструктурни мерки, благодарение на които е постигнат висок процент събираемост на отпадъчните води от домакинствата. Едновременно с това са изпълнени мероприятия по подмяна на силно амортизирани участъци от водопроводната мрежа, с което са намалени загубите на питейна вода. Събраната от канализационната мрежа отпадъчна вода се транспортира посредством КПС – Локвата до новоизградена ПСОВ на територията на кв. „Ветрен“, разположена на седем километра северно от жилищната територия на кварталите „Рудник“ и „Черно море“. Строителството на планираната екологична инфраструктура е изпълнено със средства от ПУДООС и собствени средства на Община Бургас. За съжаление, североизточната част от жилищната територия на кв. „Рудник“ продължава да използва индивидуални решения за отводняване на домакинствата. Преустановяване работата по проекта, след последното отпуснато от ПУДООС финансиране за изграждане на улична канализационна мрежа, породи сериозно социално недоволство сред гражданите, чиито имоти попадат извън обхвата на финансираните мерки. Община Бургас периодично получава жалби от граждани на кв. „Рудник“, които са изправени пред хигиенно - битови проблеми в условията на пандемия, срещу невъзможността да получат достъп до техническата инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчните им води. Оставащите за изпълнение части от канализационната мрежа, разположени само на територията на кв. „Рудник“, предполагат изграждане на гравитачни канализационни колектори, и тяхната реализация ще протече в едно със съпътстващи мероприятия по подмяна на амортизираната водопроводна мрежа.

 

* Канализация и ПСОВ гр. Българово

Българово е вторият град на територията на общината. Добрата му транспортна връзка с Бургас чрез магистрала „Тракия“ дава добри перспективи за развитие на населеното място. Все още обаче в града липсва канализация. В част от територията е изградена линейната мрежа. В останалата част тя трябва да бъде доизградена и да се построи Пречиствателната станция, за която има отреден терен.

 

* Индустриален парк - Бургас - Фаза 2 - Улици и техническа инфраструктура в границите на кв. 1, 2, 5, 10 и 4А по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“ на гр. Бургас

Терените са стратегически ситуирани на международния път за Турция, в непосредствена близост до Пристанище Бургас, директна връзка с Международно летище и АМ „Тракия“ и се очаква интересът към тях да е голям. Теренът е с влязъл в сила План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ с предназначение за Индустриален парк и утвърдени трасета за елементи на техническата инфраструктура с технически проекти

Въпреки предимствата на зоната, липсата на довеждаща инфраструктура или гарантирано финансиране за изграждането се оказва от изключително значение за големите компании, като предпочитанията им определено са към терени с изградена инфраструктура.

Изграждането на довеждащата инфраструктура и развитието на индустриалните зони безспорно ще способства за икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19, и е в съответствие с основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост – да възстанови, развие и повиши потенциала за растеж на икономиката. За да се реализира бързо зоната, е изключително важно да се изгради довеждаща инфраструктура и разчитам, че това ще се случи в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост.

 

* Интегриран проект за осигуряване на балансирана градска среда, гр. Бургас. Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. „Възраждане“, гр. Бургас: ул. “Мария Луиза“ – от о.т. 402 до о.т. 439 – участък 1 и ул. “Мария Луиза“ от о.т. 439 до о.т. 475 – участък 2

Проектът предлага цялостна концепция за организация на мобилността, включително с предложения за промяна в организацията на движение по улиците. Създаване на единен облик на градската среда чрез прилагане на интегриран подход. Ул. „Мария Луиза“ е част от Регионалните планове за интегрирано развитие във ВиК сектора“. ВиК - Бургас има сключен договор с фирма изпълнител и предстои да започне подмяна на подземните ВиК комуникации по улицата.

Проектна готовност: Община Бургас разполага с готов технически инвестиционен проект, който е одобрен и за него има издадено Разрешение за строеж.

 

* Интегриран проект за осигуряване на балансирана градска среда, гр. Бургас. Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства по плана на ЦГЧ, гр. Бургас: ул. „Шейново“ от о.т. 359 до о.т. 342 – участък 1 и ул.„Шейново“ от о.т. 342 до о.т. 326 – участък 2

Проектна готовност: Община Бургас разполага с готов технически инвестиционен проект, който е одобрен и за него има издадено Разрешение за строеж.

 

* Интегриран проект за осигуряване на балансирана градска среда, гр. Бургас. Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства по плана на ЦГЧ, гр. Бургас: ул. „Фердинандова“ от о.т. 315 до о.т. 504 (от ул.“Гладстон“ до ул. “Мария Луиза“)

Проектна готовност: Община Бургас разполага с готов технически инвестиционен проект, който е одобрен и за него има издадено Разрешение за строеж.

 

* Реконструкция на ул. “Индустриална“ и ул. „Чаталджа“, гр. Бургас

 

* Изграждане на паркова алейна мрежа с осветление, озеленяване и благоустрояване в ПИ с идентификатор 07079.653.590 по КК на гр. Бургас, УПИ ХI, в кв. 143 по плана на РЦ, ж-к „Меден рудник“

Проектна готовност: Община Бургас има готов технически инвестиционен проект и е в процедура по издаване на Разрешение за строеж.

 

* Обслужваща улица от о.т. 835-466-389-388-387 до о.т. 384 между кв.34 и кв.141 по плана на Районен център “Меден рудник“, гр. Бургас – етапно изпълнение:

- Втори етап - от км 0+000 (о.т. 384) до км 0+110 (о.т. 388)

Проектна готовност: Община Бургас има готов технически инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж.

 

* Паркинг от о.т.45а-45б-45в-45 -45д-45е-45ж в кв.8 по плана на ж.к. "Зорница", ПИ 07079.601.245 по КК на гр. Бургас

Проектна готовност: Община Бургас има готов технически инвестиционен проект и издадено РС за изграждане на паркинг в един от гъсто населените жилищни комплекси на града – ж.к.“Зорница“, с който ще се реализират 29+2 нови паркоместа и ще се благоустрои територия с обща площ 1 170 м2.

 

* Етажен паркинг в ж.к. „Възраждане“

 

* КПС с тласкател и битова канализация в зона „Мадика“, Промишлена зона „Север“ гр. Бургас

Проектна готовност: Община Бургас разполага с готов технически инвестиционен проект и е в процедура по издаване на Разрешение за строеж.

 

* Втори етап на Северен обход на Бургас – западна връзка от Пътен възел на път I-6 (Ветрен-Бургас) с път II-79 (Бургас-Средец), посока Южното Черноморие

Община Бургас е направила прединвестиционни проучвания – ПИП – за осигуряване на транспортна свързаност между общинските центрове в област Бургас по направленията „Бургас – Малко Търново“, „Бургас – Средец“ и „Бургас – Айтос“, чрез удобни четирилентови транспортни връзки. Тези проучвания включват и втория етап на Северния обход в посока запад, който свързва Пътен възел на път I-6 (Ветрен-Бургас) с път II-79 (Бургас-Средец).

При осигуряване на финансиране може да стартира процес по изработване на технически инвестиционен проект, на база на който ще бъдат направи финансовите разчети за стойността на инвестицията.

 

* Реконструкция на съществуващи кръстовища на бул. “Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово - Бургас“) при о.т.97 и при о.т.7 по плана на ж. к. „Меден рудник“, гр. Бургас, с въвеждане на нова организация на движението, с подобекти, както следва :

– Кръгово кръстовище 1 – Кръстовище при о.т.97, пресичане на бул. “Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово - Бургас“) с улица о.т.1039-о.т.6-о.т.97-о.т.149 (републикански път III-7909) по плана на ж.к. “Меден рудник“ , гр. Бургас

– Кръгово кръстовище 2 – Кръстовище при о.т.7, пресичане на бул. “Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово - Бургас“) с улица „Георги Попаянов“ с о.т.1154-о.т.1155-о.т7-о.т.8 по плана на ж.к. “Меден рудник“ , гр. Бургас

Основна цел: подобряване на транспортно-експлоатационните качества на кръстовищата, създаване на условия за безконфликтно преминаване на главните транспортни потоци, както и намаляване на транспортните задръжки във времето извън пиковите моменти.

Към момента е приключила първата фаза от проектирането, която включва предварително обследване и проучване с представяне на идейна концепция за ситуационно решение и организация на движението; На финален етап е изготвянето на технически инвестиционен проект, с който ще се определи финансовата стойност на инвестицията.

 

* Изграждане на нов учебен корпус в двора на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ и ППМГ „Акад. Н.

Проектна готовност: През 2020 година Община Бургас изготви задание за проектиране и след проведена обществена поръчка има изготвен проект за „Изграждане на нов учебен корпус в двора на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ и ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, в УПИ I в кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас“. Проектът предвижда 22 класни стаи, аудитория с възможност за самостоятелно използване, кътове на открито за социални контакти между учениците, спорт и експозиции с възможност за зареждане на мобилни устройства; покрити площадки за тенис на маса; покрит велосипеден паркинг с възможност за зареждане на тротинетки; мултифункционални кътове за почивка и комуникация; учителска стая с обособен офис към нея, открита площадка за отдих през междучасията и занимания на открито. Класните стаи и компютърните кабинети осигуряват индивидуални работни места за всеки ученик – маса и стол. Във всяка стая е предвидена станция за дезинфекция, разположена непосредствено до входа на помещенията, на леснодостъпно място, както и кошове за разделно събиране на отпадъци. За всеки ученик е предвидено лично шкафче, разположено в класната стая.

Новият корпус ще се използва от учениците и на двете училища. Това ще даде възможност за изпълнение на заложените в НАРЕДБА № 24 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 г. държавни стандарти и преминаване в едносменен режим на работа и на ПГРЕ „Г. С. Раковски“, и на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“. Изграждането на модерна, стимулираща учебна среда ще повиши възможностите за избор на занимания по интереси, които развиват творческите и познавателни възможности на учениците.

 

* Пристройка – нов училищен корпус и частично преустройство на училищна сграда към ОУ "Христо Ботев", в УПИ I , кв.32, по плана кв. „Сарафово“, гр. Бургас

Проектна готовност: През 2019 година стартира извършване на предпроектни проучвания, енергийно обследване и съгласуване с експлоатационни дружества, с цел възлагане изготвянето на проект. От направеното обследване се установи, че отоплителната инсталация на училището е морално остаряла и също се нуждае от подмяна. Поради това Община Бургас, съвместно с ръководството на ОУ „Христо Ботев“ - кв. «Сарафово», предприе възлагането на комбинирана процедура за изготвяне на проект, който да включва подмяна на отоплителната инсталация, изграждане на пристройка към съществуващата сграда и основен ремонт на училището.

През 2020 г. бе представен идеен проект за гореспоменатите мерки. След одобрение на проекта, бяха дадени указания на проектантския екип да разработи технически инвестиционен проект с два етапа на изпълнение, с оглед на възможностите за финансиране. В момента се разработва проекта за „Пристройка – нов училищен корпус и частично преустройство на училищна сграда към ОУ "Христо Ботев", в УПИ I , кв.32. С инвестиционния проект се предвижда изграждане на нова триетажна пристройка към ОУ „Христо Ботев“ в квартала, функционално свързана със съществуващата сграда. Новият корпус ще се състои от 2 части – 3-етажна постройка с монолитна стоманобетонова конструкция и физкултурен салон, решен като едноетажна постройка с метална сглобяема конструкция.

 

* Пристрояване на съществуваща сграда на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ I, кв. 106, ЦГЧ – гр. Бургас, за изграждане на физкултурен салон, мултифункционални зали и топла връзка

Проектна готовност: В началото на 2021 г. Община Бургас стартира реализацията на проекта със собствени бюджетни средства и средства от бюджета на СУ „Св. св. Кирил и Методий“- Бургас. След проведена обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажните работи, през месец февруари 2021 г. Община Бургас сключи договор за изграждането на пристройка към съществуващата сграда на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, като една част от средствата са заложени в Бюджета на Община Бургас за 2021 година, а друга част са предвидени в бюджета на училището.

Във връзка с гореизложеното, моля за Вашето съдействие за осигуряване на средства от държавния бюджет за 2022 година за продължаване на изграждането на обект „Пристрояване на съществуваща сграда на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ I, кв.106, ЦГЧ - гр. Бургас, за изграждане на физкултурен салон, мултифункционални зали и топла връзка.

 

* Пристройка за разширение на сграда на ОУ “В. Априлов“ в УПИ I, кв. 15 а по плана на ж.к. “ Братя Миладинови“, гр. Бургас

Проектна готовност: През 2019 година стартира извършване на предпроектни проучвания, обследване и съгласуване с експлоатационни дружества, с цел възлагане изготвянето на проект. От направеното обследване се установи, че училището има нужда от пристройка за разширение на сграда. Поради това Община Бургас, съвместно с ръководството на ОУ „Васил Априлов“, предприе изграждане на пристройка за разширение на сграда.

През 2020 г. бе представен идеен проект за гореспоменатите мерки. След одобрение на проекта бяха дадени указания на проектантския екип да разработи технически инвестиционен проект, с оглед на възможностите за финансиране. В момента се разработва проект за „Пристройка за разширение на сграда на ОУ "Васил Априлов", в УПИ I , кв.15 а, по плана ж.к. «Братя Миладинови“, гр. Бургас, ПИ 07079.619.109 по КК на гр. Бургас.

 

* Нов корпус (учебни помещения, лаборатория и общежитие) в Гимназия по компютърно програмиране и иновации.

 

* Сграда на Комплексен онкологичен център – Бургас

Проектна готовност:

Възложено е проектиране на нова сграда - Корпус 4, за осигуряване на най-съвременна медицинска и образователна структура. Изготвен е технически инвестиционен проект.

С построяването на новия Корпус 4 ще се постигнат следните резултати:

  1. Ще се подобри взаимовръзките между медицинските специалисти.
  2. Ще се разкрие по – голяма леглова база за лечение на пациенти с КОВИД-19 или подобни инфекции.
  3. Ще се улесни достъпът на пациентите и тяхното движение между двете сегашни бази ще отпадне.
  4. Ще се създаде подходяща среда за дългосрочни инвестиции.
  5. Създаване на високотехнологичен Център по мини инвазивна хирургия, в който ще се обучават лекари от цялата страна.
  6. Ще се създадат условия за привличане на още млади лекари и утвърдени специалисти.
  7. Подобряване на битовите условия за персонала и пациентите на лечебното заведение.

Дори съвместно „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД и Община Бургас не могат да осигурят с различни източници пълния ресурс на необходимите средства за цялостното изграждане и оборудване на сградата. При осигуряване на необходимия финансов ресурс имаме готовност да започнем строителството на сградата през втората половина на 2022 година.

 

Реконструкция на обслужваща улица и изграждане на нова велосипедна алея, с елементи на техническата инфраструктура от о.т.11 и о.т.12, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас до о.т.54, по плана на кв. „Лозово“, гр. Бургас, и изграждане на нова велосипедна алея от о.т.623 и о.т.624 до о.т.11 и о.т.12, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас

Проектна готовност: Община Бургас разполага с готов технически инвестиционен проект и е в процедура по издаване на Разрешение за строеж.

 

* Реставрация и превръщане на сградата на ул. „Филип Кутев“ 2А в Дом на музиката „Георги Шагунов“.

Проектът включва цялостна реставрация и обновяване на сградата и дворното пространство чрез промяна на функцията и адаптацията на съществуващата сграда към нова функция като Дом на музиката „Георги Шагунов“, реставрация на фасадите и ремонт на покрива, осигуряване на конструктивна устойчивост, осигуряване на достъпност за хора в неравностойно положение, осигуряване на енергийна ефективност и др.

 

* Спортно училище със зона за спорт и общежитие, УПИ I-360 кв. 35 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

– Стойността ще бъде уточнена след завършване на инвестиционния проект.