Кметът Николов е входирал докладната си записка в ОбС. Снимка Лина Гавинова

Кметът Николов е входирал докладната си записка в ОбС. Снимка Лина Гавинова

Да се промени статута на терен отреден за паркинг и подземен гараж за терен за здравни нужди. Това предлага в докладна записка кметът на Бургас Димитър Николов. Тя ще бъде гласувана на предстоящата  сесия на местния парламент, която е насрочена за края на февруари. Промяната на статута да бъде с предвиждане в УПИ на ново свободно застрояване. Ако съветниците подкрепят докладната на кмета, ще разрешат с гласовете си изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 4А по плана на комплекс "Зорница". Въпросният терен ще бъде отреден за изграждане на детска болница.

"Община Бургас след обстойно проучване на специфичните изисквания и обследване на възможни терени за реализация на инвестиционните си намерения предлага УПИ II в кв. 4А по плана на комплекс "Зорница" отреден по действащ план за "паркинг и подземен гараж" да се преотреди за "здравни нужди". УПИ се намира в непосредствена близост до УМБАЛ-Бургас, в добра комуникационна връзка с  главната улична мрежа и налична инфраструктура. УПИ II в кв. 4А е идентичен с ПИ с идентификатор 07079.601.199 по КК на гр. Бургас - общинска собственост, съгласно Акт №7213/05.10.2012г. за частна общинска собственост.

Като крайна цел усилията на община Бургас са насочени към изграждане на Специализирана многопрофилна болница за активно лечение на деца с трето ниво на компетентност със спешно отделение, с общо 130 легла. Лечебното заведение ще бъде  общинска собственост", пише в докладната записка на кмета на Бургас.

Целта е лечебното заведение, което ще бъде изградено там, да предлага модерни здравни услуги, в духа на най-добрите медицински практики и традиции на българската медицинска школа, грижи и лечение на заболяванията на децата и подрастващите по основни направления, включително и спешен прием на малки пациенти. Диагностиката, консултациите и лечението ще се осъществяват в подходяща за възрастта на лекуваните среда. Анализите показват, че грижата за болно дете в болница се постига най-добре с присъствието и участието на техните родители – затова те ще бъдат активно включвани в цялостния процес, като за родителите също ще бъдат създадени подходящи условия за престой и възстановяване.

За да се осигурят оптимални грижи – съобразно диагнозата и възрастта на пациентите, болницата ще разполага с различни отделения и специализирани лаборатории, оборудвани с най-модерна апаратура за диагностична и терапевтична дейност.

Болницата ще осъществява следните дейности: диагностика и лечение на заболявания и болестни процеси; рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение; диспансеризация; клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащо в страната законодателство; учебна и научна дейност по следните медицински специалности: педиатрия; пулмология; гастроентерология; ендокринология и болести на обмяната; офталмология; ушно-ножно-гърлени болести; алергология; дерматология; физикална и рехабилитационна медицина; анестезиология и интензивно лечение; образна диагностика; клинична лаборатория; микробиология; спешна медицина.

Лечебната дейност ще се осъществява от общо 78 лекари, 109 медицински сестри, 52 санитари и допълнително физиотерапевти, лаборанти и др. В специализираните отделения ще работят още физиотерапевти и рехабилитатори, психолози и психиатри и др. Предвижда се болницата да има собствена клинична лаборатория, лаборатория по микробиология и болнична аптека. По този начин ще се осигури пълен процес на диагностика и лечение. Администрацията ще обслужва всички структурни единици на болницата, като по този начин се цели максимална оптимизация и минимален административен състав.

Местоположението на имота дава възможност за изграждане и топла връзка със съществуващата УМБАЛ, като по този начин здравния комплекс ще стане единен.